NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 esteśmy na Facebook

 

 • 29.09.2020 Seminarium naukowo – praktyczne „Systemowe zarządzanie jakością w praktyce”.

  2020-09-22 14:32
 • 29.09.2020 - XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000 - on-line

  2020-08-28 10:36

  Warszawa, 28.08.2020 r.

  L.dz. 19/PF/2020

   

   XXX WALNE ZGROMADZENIE

  CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

  29 września 2020 r.

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

  § 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

  29 września 2020 r. o godz. 10:45 – I termin, o godz. 11.00 – II termin

  XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

   

  Walne Zgromadzenie zostanie zorganizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem trybu głosowana drogą elektroniczną przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

  (Zgodę na wprowadzenie takiego trybu wyrazili Członkowie Rzeczywiści Klubu w trybie głosowania internetowego)

   

  Rejestracja uczestników godz. 09.30 – 10:45

  Porządek obrad:

  1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2.Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.

  3.Przyjęcie porządku obrad.

  4.Wystąpienia zaproszonych gości.

  5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.

  6.Informacja o  wprowadzeniu zamiany do Regulaminu Klubu PF ISO 9000

  Uzupełnienie pkt 7 § 12Regulaminu Klubu o punk 7.4.:

  7.4.  Walne Zgromadzenie może być zorganizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem trybu głosowana drogą  elektroniczną przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od Zarządu Klubu PF ISO 9000 jak np. powódź, klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka, pandemie/epidemie, niestabilność polityczna, zamieszki, terroryzm itp.

  7.Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2019.

  8.Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

  9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  10.Dyskusja.

  11.Podjęcie uchwał.

  12.Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.

  13.Wybory nowych władz Klubu.

  13.1. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

  13.2. Głosowanie na Prezesa.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Klubu PFISO 9000  na VIII kadencję.

  13.4. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Zarządu VIII kadencji Klubu PF ISO 9000.

  13.5. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000 na VIII kadencję.

  13.6. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

  13.7. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Zarządu Klubu PF ISO 9000.

  13.8. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Klubu PF ISO 9000
             na VIII kadencję.

  13.9. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

  13.10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000.

  13.11. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
              Klubu PF ISO 9000 na VIII kadencję.

  14.Kierunki Programowe działalności Klubu w 2020 r.

  15.Dyskusja.

  16.Wolne głosy i wnioski.

  17.Przyjęcie Uchwał i Wniosków XXX Walnego Zgromadzenia.

  Udział Członka honorowego, pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego - upoważnionych do podejmowania decyzji oraz Członka wspierającego - z głosem doradczym, podczas XXX Walnego Zgromadzenia jest bezpłatny.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie Karty uczestnictwa do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 mailem:

  e-mail: wz@pfiso9000.pl

  do dnia 18.09.2020 r.

  na podany w Karcie Uczestnictwa mail zostaną przesłane informację dotyczące sposobu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym dotyczące sposobu głosowania.

 • 24-25.06.2020 - e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

  2020-06-12 11:51

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w e-seminarium naukowo - praktycznym:

  „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

  Seminarium odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2020 r.

  Informacje nt. platformy i szczegółów dot. uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

  Jesteśmy przekonani, iż seminarium pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją analizy FMEA.

  Podczas seminarium zostaną zaprezentowane Państwu możliwości zastosowania oprogramowania ReliaSoft XFMEA, obsługującego główne standardy branżowe dla wszystkich typów analizy FMEA (w tym Design FMEA, Process FMEA, FMECA, itp.). Oprogramowanie to zapewnia predefiniowane profile dla głównych standardów raportowania, a także oferuje szerokie możliwości dostosowania interfejsu i raportów do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 19 czerwca 2020 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

  Komunikat nt. seminarium

  Informator- Xfmea Brochure

  Czekamy na zgłoszenia, zapraszamy do udziału!

 • 10.07.2020 - Funkcjonowanie firmy w obecnych warunkach kryzysowych – COVID 19 - seminarium on-line Sekcji Auditorów

  2020-06-05 11:35

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium on-line Sekcji Auditorów Klubu PF ISO 9000 na temat:

  Funkcjonowanie firmy w obecnych warunkach kryzysowych – COVID 19

  Program:

  1. Strategia przetrwania - cele i działania.

  2. Modele postępowania.

  3. Ocena skutków wpływu sytuacji kryzysowej na interesariuszy.

  4. Odtworzenie działalności po kryzysie.

  5. Działania wewnętrzne i zewnętrzne zwiększające przychody i obniżające koszty.

   

  Seminarium zaplanowane jest na dzień 10.07.2020 r. w trybie on-line, poprzez platformę Zoom.

  Szkolenie poprowadzi Pan Artur Jabłoński – Przewodniczący Sekcji Auditorów, Klubu PF ISO 9000.

  Rozpoczęcie seminarium godzina 11.00.

  Zakończenie seminarium - ok. godziny 13.00.

  Informacje nt. platformy i szczegółów dot. uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

  Tabela opłat:

  • Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000
  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
  • Osoba fizyczna Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
  • Członek honorowy Klubu PF ISO 9000

  50,00 zł brutto

  • Kolejna przedstawiciel Członka rzeczywistego
   Klubu PF ISO 9000
  • Członek wspierający (instytucja) Klubu PF ISO 9000
  • Członek Klubu POLLAB
  • Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
  • Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem
   i Higieną Pracy ISO 45000

  100,00 zł brutto

   

   

  Pozostali Uczestnicy

  200,00 złbrutto

   

  Uwaga:

  1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2020 r.
  2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Koszty uczestnictwa obejmują:

  –         Udział w seminarium.

  –         Materiały dotyczące prezentowanych treści podczas seminarium przesłane drogą mailową.

  –         Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

  Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

  Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000; ul. Konstancińska 11, 02 – 942 Warszawa, Tel: 609 735 967

  www.pfiso9000.pl, pfiso@pfiso9000.pl

  Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 06.07.2020 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

  Karta uczestnictwa_10.07.2020

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

 • Seminarium on-line Zarządzanie jakością, 09.06.2020

  2020-06-04 14:34
 • Komunikat

  2020-03-26 14:51

  Warszawa, 24.03.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
  oraz Stowarzyszenia POLISOLAB

  Dynamika ostatnich tygodni związana jest przede wszystkim z globalną sytuacją spowodowaną koronawirusem. Sytuacja ta dotyka każdego z nas z osobną, w różnych wymiarach realizowanych działań. Występujące ograniczenia, a z nich wynikające skutki stanowią nieodłączny i decydujący element każdego przemijającego obecnie dnia, mając wpływ na podejmowane decyzje, możliwości realizacji zaplanowanych działań.

  W szczególny sposób obecna sytuacja dotyka wszystkie podmioty współczesnego rynku: szpitale, przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady usługowe, szkoły i uczelnie, urzędy, uświadamia ona nam jeszcze bardziej, jak ważną rolę w zarządzaniu odgrywa planowanie, w tym, oparte na analizie zagrożeń i szans.

  Sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie, z którego musimy wyjść obronną ręką, ale z której będziemy musieli również wyciągnąć wnioski, tak by w niedługim okresie czasu stać się silniejsi i mądrzejsi, by móc budować i rozwijać prowadzoną dotychczas działalność.

  Ten trudny czas przeminie, choć otaczające nas zmiany, potrafią nas głęboko doświadczać, pamiętajmy: Świat nie stoi w miejscu!

  Życzymy Państwu i Nam Wszystkim nie tylko zdrowia i pogody ducha w tym jakże trudnym okresie czasu, ale również podejmowania decyzji, które zminimalizują wszelkie skutki, które ta nowa - w swojej skali, sytuacja nam przynosi.

  Głęboko jesteśmy przekonani, iż rozpoczęta przed dekadami działalność Klubu mająca za zadanie krzewienie idei jakości zarządzania, jeszcze bardziej uwydatni swoje znaczenie, w obliczu otaczających nas głębokich zmian wywołanych koronawirusem, które trzeba będzie nam zrozumieć i wdrażać działania, które umożliwią nam nie tylko osiągnięcie status quo, ale się doskonalić i dynamicznie rozwijać.

  Pamiętajmy, iż skuteczność działań menadżerów poznaje się przede wszystkim w podejmowanych przez nich decyzjach w sytuacjach kryzysowych. Oby ten kryzys trwał jak najkrócej.

  Ogłoszony w Naszym kraju stan epidemii, zmusza nas do podjęcia szczególnych działań, w duchu odpowiedzialności i dostosowania się do nowych warunków, dbając o dobro naszych członków.

  W związku z powyższym, przekazujemy informację:

  - od dnia 15.03.2020 r. do odwołania, biuro Klubu i Stowarzyszenia pracuje w zdalnym trybie pracy, wszystkie linie telefoniczne komórkowe, także członków Zarządu oraz adresy e-mail pozostają do Państwa dyspozycji,

  - wysyłka „Problemów Jakości” oraz „Quality Magazynu” będzie zrealizowana najszybciej, jak to będzie możliwe,

  - w możliwie najszybszym terminie będziemy Państwa informować o ustaleniach dotyczących terminów planowanych spotkań Klubu, a w tym:

  1. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego oraz seminarium dot. Zintegrowanych Systemów Zarządzania, Warszawa,

  2. seminarium szkoleniowego „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”, Warszawa – zostało odwołane ze względu na epidemię,

  3. seminariumszkoleniowego „Systemowe narzędzia doskonalenia”, Warszawa,

  4. szkolenia Sekcji Auditorów, Warszawa,

  5. sympozjum „Metrologia w Systemach Zarządzania”,

  6. spotkania członków Sekcji Jednostek Certyfikujących Systemy,

  7. spotkania Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Organizacji Publicznych.

  Pozostajemy z Państwem w kontakcie, a wszelkie informacje zostaną Państwu przekazane najszybciej jak to tylko będzie możliwe, również aktualizować będziemy stronę Klubu zamieszczając wiążące informacje!

  Bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 spotkań, jest i będzie dla nas najwyższym priorytetem. Mamy nadzieję, że decyzja ta spotka się z Państwa zrozumieniem.

  Planując statutowe działania Klubu serdecznie Państwa prosimy o przesyłanie na adres Klubu wszelkich Państwa propozycji dotyczących tematów i problemów, które należy podjąć podczas najbliższych spotkań, seminariów i szkoleń.

  Serdecznie Państwa pozdrawiamy,

  Życząc zdrowia, wytrwałości i pogody ducha,

  w tym szczególnym dla Nas Wszystkich czasie !

  W imieniu Zarządów

  Tadeusz Glazer                                                     Marek Roszak

 • Ankieta - dojrzałość procesowa szpitali

  2020-02-04 11:58
 • Prezes Klubu PF ISO 9000 i wiceprezes Stowarzyszenia POLISOLAB - Pan Marek Roszak członkiem Rady Normalizacyjnej PKN V kadencji na lata 2020-2023.

  2019-12-06 11:54