Współpraca

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Na mocy porozumienia między PCA a Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000, które zostało podpisane dnia 28.04.2003 roku utrzymywana jest w dalszym ciągu stała współpracy z PCA.
Przedstawiciele PCA – na nasze zaproszenie – uczestniczą w naszych spotkaniach i prezentują ważne dla członków Klubu informacje i tematy.
Obecnie członkiem Rady ds. Akredytacji jest Wiceprezes Klubu Pan Tadeusz Glazer.

POLSKIE KOMITET NORMALIZACYJNY

Współpraca z PKN utrzymywana jest ciągle i systematycznie.
Pani E.Krodkiewska-Skoczylas – Honorowy Prezes Klubu oraz Pani Grażyna Żarlicka – Członek Zarządu pracują w Komitecie Technicznym (KT 6),  który ustanawia najważniejsze dla działalności Klubu normy, szczególnie z obszaru zarządzania jakością.
Współpraca z PKN przejawia się również udziałem przedstawicieli PKN i prezentacją tematycznych referatów podczas konferencji Klubu.
W 2009 r. zostało zorganizowane przez PKN przy współpracy z Klubem PF ISO 9000 „I ogólnopolskie seminarium normalizacyjne„. Przygotowany został na seminarium i wygłoszony przez prezes Klubu referat pt. „Przestrzeń norm ISO 9000”.

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Uczestniczymy wzajemnie w spotkaniach organizowanych przez każdy z Klubów. Członkowie każdego z Klubów korzystają ze zniżek w opłatach za udział w konferencjach i sympozjach organizowanych przez drugi Klub.

Stowarzyszenie Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 i 45000 

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 podejmuje współpracę ze Stowarzyszeniem Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 i Stowarzyszeniem Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000.
Informujemy się wzajemnie o sympozjach, konferencjach i seminariach, w których mogą uczestniczyć członkowie obu organizacji.
Mamy nadzieję na dalszy rozwój tej współpracy z korzyścią dla obu naszych organizacji.

pfiso45000.pl

pfiso14000.org.pl

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Współpraca z różnymi organizacjami i jednostkami podejmowana jest zarówno z inicjatywy członków władz Klubu jak również z inicjatywy organizacji i jednostek, w tym jednostek Wyższych Uczelni, które widzą potrzebę i celowość współpracy z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000.

Na życzenie i z inicjatywy redakcji niektórych wydawnictw utrzymujemy stały kontakt udzielając okolicznościowych wywiadów i prezentując aktualne informacje. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym Wydawnictwem.

W trakcie uroczystości wręczania certyfikatów systemów zarządzania, na które przedstawiciele Klubu są zapraszani lub, w których uczestniczą a także w trakcie okazjonalnych spotkań jak również prowadzonych wykładów, seminariów i szkoleń związanych z problematyką znajdującą się w obszarze działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 prowadzimy informację o tej działalności, oraz sprzedawane są wydawnictwa Klubu.