Historia

01

Klub jest organizacją niezależną, działającą na zasadach dobrowolności.

02

Klub wspiera i promuje krajowy system oceny zgodności, a w szczególności: akredytacji, certyfikacji i badań.

03

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Od 1990 roku rozpoczęły się szkolenia, których wynikiem było uzyskanie upragnionego wówczas tytułu „Kandydata na kwalifikowanego auditora CBJW”. Ich organizatorem w Szczyrku i Kozubniku Porąbce było Centralne Biuro Jakości Wyrobów i Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych RS NOT.

W trakcie organizowanych szkoleń wielu ich uczestników sygnalizowało potrzebę częstej wymiany doświadczeń, stałego doskonalenia się i lepszego dostępu do pełnej informacji z zakresu zarządzania jakością.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom trzy osoby:

 • Andrzej OŻÓG – wówczas dyrektor Centralnego Biura Jakości Wyrobów,
 • Jan LESZCZYŃSKI – Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz CBJW,
 • Andrzej KISZCZAK – wówczas zastępca dyrektora Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych RS NOT,

postanowiły zainicjować działalność ułatwiającą wymianę doświadczeń, dostęp do rzetelnych informacji, działalność ułatwiającą wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach.

Andrzej Ożóg  –  Andrzej Kiszczak  –  Jan Leszczyński

6 grudnia 1991

powstaje Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 jako wynik spontanicznego działania przedstawicieli ponad 100 przedsiębiorstw, instytutów badawczych, wyższych uczelni, a także pewnej grupy osób fizycznych.

Inicjatywa ta urzeczywistniała się poprzez powołanie do życia dwóch Klubów:

 1. Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
 2. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB”

Spotkanie inauguracyjne działalność obu klubów odbyło się w 6 grudnia 1991 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Szerokie poparcie inicjatywy przez wszystkich zabranych, doprowadziło do zebrań założycielskich każdego z Klubów.

Zgromadzenie założycielskie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wybiera zarząd, którego Prezesem zostaje Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, która tą funkcję pełniła przez VI kadencji, do 2016 r.

Pierwszym prezesem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB” zostaje Jan Leszczyński.

Formalnego wsparcia udzieliło obu Klubom ODKT RS NOT co umożliwiło rozpoczęcie oficjalnej działalności, natomiast wsparcie merytoryczne oraz administracyjne ze strony CBJW, a później PCBC stało się dla Klubów podstawą istnienia.

Praktycznie od początku istnienia norm Klub jest liderem środowiska skupionego wokół grupy ISO 9000 w Polsce. Jest tym samym największą w Polsce, jedyną w Europie organizacją pozarządową zrzeszającą dostawców wyrobów i usług, zajmującą się wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów za­rządzania oraz oceną zgodności, w tym na podstawie postanowień norm ISO serii 9000.

Zmiany zewnętrzne rozszerzyły zakres zainteresowania i działalności Klubu, mimo że podstawą działalności były i są systemy zarządzania ja­kością według norm ISO 9000, ale w zmieniającym się podejściu do zastosowania tych norm.

Na początku swojej działalności Klub był jedynym do­starczycielem wiedzy o systemach jakości. Z biegiem czasu, gdy powstały jednostki certyfikujące, wyróżnił się swoją specyfiką.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 jako organizacja skupiająca przedstawicieli różnych podmiotów, także jednostek certyfikujących, ma spojrzenie na proces certyfikacji z różnych stron.

25 lat działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, kilkaset organizacji uczestniczących w życiu Klubu na przestrzeni lat, setki spotkań, sympozja, pub­likacje i wydawnictwa sprawiły, że Klub zdobył olbrzy­mi kapitał wiedzy i doświadczeń, wytworzył mechani­zmy pozwalające sprawnie korzystać z dorobku osób zaangażowanych i specjalizujących się we wszystkich obszarach systemów zarządzania.

Istniejące w Klubie Sekcje oraz Zarząd Klubu organi­zują cykle spotkań o różnorodnej tematyce, pokrywa­jącej się z potrzebami odbiorców, doskonalone zgod­nie z wymaganiami środowiska.

Członkowie rzeczywiści Klubu to organizacje, dla któ­rych normy ISO 9000 stanowią „preludium do zarzą­dzania”, czyli są fundamentem doskonalenia organiza­cji, porządku organizacyjnego, określającym nie tylko obowiązki na poszczególnych stanowiskach, ale także uprawnienia i odpowiedzialności na wszystkich po­ziomach zarządzania. Tym samym Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 to doskonali partnerzy w biznesie, dbający o znajomość najnowszych podejść do zarządzania i doskonalenia procesów produkcyj­nych.

Członkowie Rzeczywiści Klubu ISO 9000 stanowią siłę i sens istnienia Klubu. Dzięki nim Klub się rozwija i stanowi platformę doświadczeń.

Rok 2009 przyniósł także doniosłe dla całego Klubu, osiągnięcie – uzyskanie POLSKIEJ HONO­ROWEJ NAGRODY JAKOŚCI przyznanej Klubowi w XV edycji Polskiej Nagrody Jakości, za całą do­tychczasową działalność i za stałą współpracę przy prowadzeniu kolejnych konkursów, za udział eks­pertów z Klubu w ocenie organizacji startujących w Konkursie, za promocję Nagrody w życiu klubowym. Aktywność Klubu na rzecz konkursu jest oczywista, ponieważ PNJ to polskie wydanie co z tym związane, służy doskonaleniu zarządzania, a zatem budowaniu pozycji biznesowej zaangażowa­nych organizacji – czyli realizacji głównych celów ist­nienia Klubu.

Życie Klubu jest nieustannie nastawione na zmiany, w tym na zmieniające się potrzeby członków i sympa­tyków. Temu służą stale doskonalone formuły i tema­tyka spotkań – ich przegląd zamieszczamy na stronach wydawnictwa, które właśnie przekazujemy do Państwa rąk. Prezentujemy w nim dokonania Klubu, zamierze­nia, a także członków Klubu i jego władze. Zaintere­sowani będą mogli skorzystać z kontaktów, a wszyscy – z oferty poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń podczas planowanych spotkań.

Od momentu założenia Klubu wiele zdarzyło się w Pol­sce oraz w jej otoczeniu gospodarczym i politycznym, a wszystko miało przełożenie na życie Klubu.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 zrzesza jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, zainteresowane wymianą doświadczeń w zakresie doskonalenia biznesu w kontekście:

 • jakości zarządzania,
 • wdrażania, doskonalenia i rozwoju systemów zarządzania,
 • systemu oceny zgodności.

Obszary dotychczasowej działalności Klubu POLSKIE FORUM  ISO 9000

Ciągły rozwój systemów zarządzania, systematycznie doskonalone metody i narzędzia stosowane w tych systemach są podstawą wymiany doświadczeń podczas spotkań klubowych. Tematyka i treści tych spotkań zmieniają się na przestrzeni lat. Zmieniają się również miejsca spotkań tak, aby ich uczestnicy mogli, choćby w niewielkim zakresie, poznawać różne miejsca, różne miejscowości w Polsce.

Z podejmowanych przez nas tematów spotkań, semi­nariów i sympozjów, w ostatnich latach znaczna ich część weszła do stałego kalendarza spotkań klubowych, rozszerzających wiedzę ich uczestników, umożliwiają­cych wymianę doświadczeń.

I tak w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000 można uczestniczyć w tematycznych cyklach seminariów/ sympozjów:

 • Jakość w Biznesie,
 • Doskonalenie funkcji przedstawiciela kierownictwa w systemach zarządzania,
 • Metrologia w Systemach Zarządzania,
 • Doskonalenie procesu auditowania,
 • Ocena zgodności wyrobów budowlanych.
 • Jakość i Bezpieczeństwo żywności.

Nie są to jedyne obszary naszego zainteresowania. W programie naszych działań były również i są w dal­szym ciągu, między innymi następujące:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Zintegrowane systemy zarządzania, 
 • Rozwój systemów zarządzania, Doskonalenie syste­mów zarządzania
 • Praktyczne aspekty zarządzania jakością
 • Metody i narzędzia zarządzania jakością
 • Etyka w biznesie

Zarząd klubu oraz poszczególne sekcje podejmują również współpracę merytoryczną z wieloma organi­zacjami w zakresie organizacji sympozjów, seminariów i konferencji, w których mogą uczestniczyć członkowie Klubu. Wymienić tu należy przede wszystkim:

 • Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie – organizowane przez szereg lat przez Zakład Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współorganizacji Klubu,
 • Quality – cykl konferencji organizowanych pod róż­nymi tytułami w każdym roku przez Zakład Ekonomi­ki Jakości i Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z udziałem przedstawicieli Klubu
 • Jakość wyrobów i usług w gospodarce rynkowej ­konferencje organizowane przez Katedrę Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współorganizacji Klubu,
 • Jakość w opiece zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne – są to ogólnopolskie sympozja organi­zowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim – od kilku lat z udziałem Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Obszary działalności powstają w odpowiedzi na potrze­by i chęć zaangażowania organizacji członkowskich klubu, zwłaszcza członków rzeczywistych Klubu.

Klub prowadzi także działalność wydawniczą, aczkolwiek jej skala bardzo się zmieniła w ciągu ostat­nich pięciu lat. Komunikowanie się za pomocą środ­ków elektronicznych zapanowało w naszym otoczeniu wszechwładnie, również w Klubie. Internet z jego nieobliczalnymi możliwościami dostarczania informa­cji spowodował zmniejszenie zainteresowania dla sło­wa pisanego i drukowanego na papierze.

Stąd – my także ograniczyliśmy wydawanie naszych biuletynów FORUM JAKOŚCI, przechodząc na pub­likacje internetowe.

Czekamy na Państwa – naszych Członków – opinie w tej sprawie i, jeśli będzie to potrzebne, zareagujemy odpowiednio.

Tymczasem co miesiąc otrzymują Państwo przegląd wydarzeń pt „Co nowego w Klubie PF ISO 9000”, na łamach „Problemów Jakości”, wszystkie materiały z seminariów dwudniowych są drukowane dla wszyst­kich ich uczestników oraz członków Klubu.

W naszej działalności znaczne miejsce zajmuje współorganizacja konkursu PNJ stały udział naszych przedstawicieli oraz współpraca z organizacjami, których rola, w odniesieniu do systemów zarządzania i norm stano­wiących ich podstawę, jest zasadnicza.

Ponadto – spotykamy się wielokrotnie z inicjatywami kontaktów okazjonalnych – np. z okazji Dnia Jakości, udzielamy – na życzenie mediów i innych środowisk informacji, wydajemy opinie, przedstawiamy nasz punkt widzenia. Zasięganie opinii Klubu świadczy, że Klub jest rozpoznawalny.

Szczupłość miejsca ogranicza możliwość przedstawie­nia całego spektrum zaangażowania Klubu i działalno­ści na rzecz jego członków

Oczekujemy od Państwa informacji zwrotnych, co chcecie wiedzieć, jakimi problemami organizacji i zarządzania powinniśmy się zajmować, jakie nowe działania podjąć a również – w jakich miejscach i kiedy się spotykać. Oczekujemy również aktywności w dzia­łalności klubowej.

Aktualizujemy stronę internetową, gdzie jest również Forum dyskusyjne i skrzynka kontaktowa.

Uwagi prosimy kierować na nasz adres. Dziękujemy za wszystkie. Bez kontaktów nie ma życia w Klubie!

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Rada Programowa

I Kadencja

Przewodniczacy prof dr.hab inż. Stanisław Tkaczyk
Politechnika Śląska im.W.Pstrowskiego
Gliwice

Członek dr inż. Janusz B.Berdowski
PCBC, Warszawa

Członek dr Grażyna Ciemniak
Senator RP, Kraków

Członek mgr inż. Henryk Kamiński
Dep.Przem.Sektorów
Gospod. Min. P.i H.
Warszawa

Członek dr inż. Zdzisław Krakowiak
Radio Łódź

Członek mgr inż. Anna Stachowiak-Osóbka
Dep. Techniki Min. Transportu i Gospod. Morskiej- Warszawa

Członek inż. Marek Mucha
PCBC, Warszawa

Członek mgr Jan Franciszek Duniec
THOMSON POLKOLOR
Sp.z o.o. Piaseczno

Członek prof.dr hab.inż Edward Kindlarski
Politechnika Warszawska, Inst. Organizacji Systemów Produkcyjnych
Warszawa

Członek inż. Zbigniew Malinowski
Departament Integracji Europejskiej URM
Warszawa

Członek prof. dr inż. Mieczysław Myśliwiec
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny- Gdańsk

Członek mgr inż. Paweł Olechowicz
ABB Zamech Ltd.,
Elbląg

Członek mgr inż. Stanisław Podwiński
Huta Andrzej
Zawadzkie

Członek mgr inż. Andrzej Zatorski
Dep. Przem. Sektorów Gospodarczych, Min. PiH- Warszawa

II Kadencja

Przewodniczacy prof dr.hab inż. Stanisław Tkaczyk
Politechnika Śląska im.W.Pstrowskiego
Gliwice

Członek dr inż. Janusz B.Berdowski
PCBC, Warszawa

Członek dr Grażyna Ciemniak
Senator RP, Kraków

Członek mgr inż. Henryk Kamiński
Dep.Przem.Sektorów
Gospod. Min. P.i H.
Warszawa

Członek dr inż. Zdzisław Krakowiak
Radio Łódź

Członek mgr inż. Anna Stachowiak-Osóbka
Dep. Techniki Min. Transportu i Gospod. Morskiej- Warszawa

Członek mgr inż. Wojciech Szwoch
Polska Izba Handlu Zagranicz.
Certyfikacja Sp.z o.o.
Gdynia

Członek prof. dr hab. Kazimierz Dendura
Wydział Mechaniczny
Wyższa Szkoła Morska
Gdynia

Członek prof. dr hab. Elżbieta Skarzypek
Wydział Ekonomiczny UMCS
Lublin

Członek dr inż. Mirosław Recha
Krajowa Izba Gospodarcza
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości
Warszawa

Członek Ryszard Wieczorkowski
OGRMASZ
Warszawa

Członek mgr inż. Zbigniew Dratwa
Thomson Polkolor Sp.z o.o.
Piaseczno

Członek mgr inż. Wojciech Henrykowski
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Członek Ryszard Jaskólski
ABB Zachem Ltd.
Elbląg

Członek mgr inż. Andrzej Zatorski
Dep. Polityki Przemysłowej Min. Gospodarki
Warszawa

III Kadencja

Przewodniczący Tkaczyk Stanisław
Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowań

V-ce przewodniczący Niechoda Zygmunt
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Współpracy Międzynarodowej

Członek Leszkiewicz Adam
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Centrum Informacyjne Rządu

Członek Strzelecki Tomasz
Sekretarz
Redakcja Problemy Jakości

Członek Wawak Tadeusz
Zakład Ekonomii Stosowanej
Uniwersytet Jagieloński

Członek Cholewicka-Gożdzik Krystyna
Centrum Informacji Menadżera

Członek Czechowski Jan
F&M&K Sp. z o.o.

Dendura Kazimierz
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

Członek Henrykowski Wojciech
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Członek Maleszka Alicja
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Instytut Towaroznastwa

Członek Mazan Waldemar
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Członek Walczak Marek
Urząd Dozoru Technicznego

Członek Lisiecka Krystyna
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Członek Recha Mirosław
Krajowa Izba Gospodarcza
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości

Członek Skrzypek Elżbieta
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny

Członek Szpinter Jerzy
Zakłady Wytwórcze Sprzetu Sieciowego BELOS S.A.

Członek Szwoch Wojciech
Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.

Członek Kwintowski Andrzej Maciej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki PS

IV Kadencja

Przewodniczący Tkaczyk Stanisław
Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowań

V-ce przewodniczący Niechoda Zygmunt
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Współpracy Międzynarodowej

Członek Leszkiewicz Adam
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Centrum Informacyjne Rządu

Sekretarz Członek Strzelecki Tomasz
Redakcja Problemy Jakości

Członek Wawak Tadeusz
Zakład Ekonomii Stosowanej
Uniwersytet Jagieloński

Członek Cholewicka-Gożdzik Krystyna
Centrum Informacji Menadżera

Członek Czechowski Jan
F&M&K Sp. z o.o.

Członek Dendura Kazimierz
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

Członek Henrykowski Wojciech
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Członek Maleszka Alicja
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Instytut Towaroznastwa

Członek Mazan Waldemar
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Członek Walczak Marek
Urząd DOzoru Technicznego

Członek Lisiecka Krystyna
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Członek Recha Mirosław
Krajowa Izba Gospodarcza
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości

Członek Skrzypek Elżbieta
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny

Członek Szpinter Jerzy
Zakłady Wytwórcze Sprzetu Sieciowego BELOS S.A.

Członek Szwoch Wojciech
Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.

Członek Kwintowski Andrzej Maciej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki PS

Zarząd

I Kadencja

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Sekretarz inż. Marek Mucha
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Wiceprezes mgr inż. Alojzy Retajczyk
ZAKŁADY RADIOWE im.Kasprzaka
Warszawa

Skarbnik mgr inż. Romualda Koś
Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Członek Jan Franciszek Duniec
THOMSON POLKOLOR Sp.z o.o.
Piaseczno

Członek mgr inż. Wojciech Szwoch
Polski Rejestr Statków
Gdańsk

Członek mgr inż. Zenon Wawrowski
Zakłady Pomiarowo-Badawcze EnergetykiENERGOPOMIAR Sp.z o.o.
Gliwice

II Kadencja

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
POLMO Łomianki S.A.
Łomianki

Wiceprezes doc. dr hab. Tadeusz Wawak
Zakład Ekonomii Stosowanej UJ
Kraków

Sekretarz mgr inż. Andrzej Suliński
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Skarbnik mgr inż. Romualda Koś
Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Członek mgr inż. Jan Barcentewicz
Instytut Obróbki Skrawaniem
Kraków

Członek mgr inż. Andrzej Breguła
Hydrobudowa Śląsk
Katowice

Członek prof. dr hab. Kazimierz Dendura
Wyższa Szkoła Morska
Gdynia

Członek mgr inż. Piotr Dworzycki
Polski Rejestr Statków
Gdańsk

Członek mgr inż. Hubert Leśnik
Zakłady Badań i Atestacji ZETOM
Katowice

Członek dr inż. Henryk Malinowski
Huta Ostrowic S.A.
Ostrowiec Świętokrzyski

III Kadencja

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
POLMO Łomianki S.A.
Łomianki

Wiceprezes doc. dr hab. Tadeusz Wawak
Zakład Ekonomii Stosowanej UJ
Kraków

Skarbnik mgr inż. Romualda Koś
Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Sekretarz mgr inż. Wojciech Henrykowski
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Członek mgr inż. Jan Barcentewicz
Instytut Obróbki Skrawaniem
Kraków

Członek Anna Nowak
Elektromontaż Katowice S.A.
Katowice

Członek mgr inż. Hubert Leśnik
Zakład Badań i Atestacji ZETOM
Katowice

Członek Andrzej Rawyer
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Warszawa

Członek Mieczysław Rus
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL
Bielsko-Biała

Członek Kazimierz Krukowski
Stocznia Szczecińska S.A.
Szczecin

IV Kadencja

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
POLMO Łomianki S.A.
Łomianki

Wiceprezes mgr inż. Wojciech Henrykowski
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Wiceprezes doc. dr hab. Tadeusz Wawak
Zakład Ekonomii Stosowanej UJ
Kraków

Sekretarz Jolanta Orlikowska
Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS
Stanisławów Pierwszy

Skarbnik mgr inż. Romualda Koś
Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Sekretarz
Członek mgr inż. Jan Barcentewicz
Instytut Obróbki Skrawaniem
Kraków

Członek Mirosława Dunaj-Gryzio
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Członek Mieczysław Rus
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL
Bielsko-Biała

Członek Leszek Krawczyk
KGHM CUPRUM Centrum badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu

Członek Andrzej Ożóg
OMEX Centrum Zarządzania

V Kadencja

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa

Wiceprezes mgr inż. Wojciech Henrykowski
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa

Wiceprezes Tadeusz Sikora
Zakład Zarządzania Jakością
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz Jolanta Orlikowska
Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS
Stanisławów Pierwszy

Skarbnik Joanna Gańko
QM System – CERT

Członek Renata Adamczyk-Nowak
INFINITY PROSPER

Członek Robert Dynarowski
WIENERBERGER Ceramika Bydowlana Sp. z o.o.

Członek Urszula Grochowska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

Członek Małgorzata Jędrzejewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Członek Leszek Krawczyk
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Członek Mieczysław Rus
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL

VI Kadencja

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa

Wiceprezes Tadeusz Sikora
Zakład Zarządzania Jakością
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Skarbnik Jolanta Orlikowska
Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS
Stanisławów Pierwszy

Sekretarz Jadwiga Majcher
Biuro Konsultingowo-Inżynierskie „G i M-Bumark” Jerzy Gortat i Janusz Majcher
Łódź

Członek Renata Adamczyk-Nowak
Fundacja „Indygo”. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury

Członek Henryk Dębski
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Członek Leszek Krawczyk
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Wrocław

Członek Marek Roszak
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Gliwice

VII Kadencja 

Prezes Marek Roszak
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Gliwice

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
Prezes Polisolabu
Warszawa

Skarbnik Edyta Słupecka
Instytut Lotnictwa
Warszawa

Sekretarz Jadwiga Majcher
Biuro Konsultingowo-Inżynierskie „G i M-Bumark” Jerzy Gortat i Janusz Majcher
Łódź

Członek Renata Adamczyk-Nowak – rezygnacja 05.04.2017 r.
Fundacja „Indygo”. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury
Warszawa

Członek Henryk Dębski
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Bielsko-Biała

Członek Leszek Krawczyk
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Wrocław

Członek Marek Rusek – rezygnacja 17.01.2017 r.
Katowicki Holding Węglowy S.A.
Katowice

Członek Elżbieta Stefaniak
B&L Elżbieta, Danuta, Arkadiusz STEFANIAK Spółka Cywilna
Marki

Członek Katarzyna Szczepek-Wcisło
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Kraków

Członek Grażyna Żarlicka
Loxxess Polska Sp. z o.o.
Ołtażew

VIII Kadencja 

Prezes Marek Roszak
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Gliwice

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
Prezes Polisolabu
Warszawa

Skarbnik Edyta Słupecka
Instytut Lotnictwa
Warszawa

Sekretarz Jadwiga Majcher
Biuro Konsultingowo-Inżynierskie „G i M-Bumark” Jerzy Gortat i Janusz Majcher
Łódź

Członek Marcin Kałużny
Fundacja Qualitas
Katowice

Członek Henryk Dębski
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Bielsko-Biała

Członek Paweł Kukowski
PKN ORLEN SA
Płock

Członek Elżbieta Stefaniak
B&L Elżbieta, Danuta, Arkadiusz STEFANIAK Spółka Cywilna
Marki

Członek Grażyna Żarlicka
Loxxess Polska Sp. z o.o.
Ołtażew

Komisja Rewizyjna

I Kadencja

Przewodniczący inż. Tadeusz Glazer
POLMO Łomianki S.A.
Łomianki

Członek mgr inż.Barbara Hamberg
Zakłady Elektroniczne ELWRO
Wrocław

Członek mgr inż. Krzysztof Stefański
SGS PTK SUPERVISE
Warszawa

II Kadencja

Przewodnicząca Marianna Gumuła
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Kraków

Członek mgr inż. Ewelina Chaszczewicz
POLMOS
Wrocław

Członek mgr inż. Kazimierz Rakoczy
FAMAK S.A.
Kluczbork

III Kadencja

Przewodnicząca Marianna Gumuła
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Kraków

Członek mgr inż. Wiesław Czader
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów
REDOR

Członek mgr inż. Joanna Gańko
QM System
Wrocław

Członek mgr inż. Kazimierz Rakoczy
FAMAK S.A.
Kluczbork

IV Kadencja

Przewodnicząca Joanna Gańko
QM System ? CERT

Członek Jadwiga Majcher
Instytut Celulozowo-Papierniczy

Członek Wiesław Czader
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów REDOR

Członek Anna Chądzyńska
Instytut Elektrotechniki

V Kadencja

Przewodnicząca Jadwiga Majcher
Biuro Konsultingowo-Inżynierskie „G i M-Bumark”

Członek Bożena Bandyra
Instytut Mechanizacji Bydownictwa i Górnictwa Skalnego

Członek Wiesław Czader
REDOR Sp. z o.o.

VI Kadencja

Przewodnicząca Joanna Gańko
QM System – CERT

Członek Bożena Bandyra
Instytut Mechanizacji Bydownictwa i Górnictwa Skalnego

Członek Wiesław Czader
REDOR Sp. z o.o.

VIII Kadencja

Przewodnicząca Mirosława Borzęcka 
POLMO ŁOMIANKI SA

Członek Elżbieta Gruszka 
Główny Instytut Górnictwa

Członek Joanna Gańko 
Członek honorowy Klubu PF ISO 9000