Stowarzyszenie POLISOLAB

Historia

Polskie Stowarzyszenie Jako艣ci Zarz膮dzania „POLI颅SOLAB” powsta艂o w 2003 r. z inicjatywy Zarz膮d贸w Klub贸w: POLSKIE FORUM ISO 9000 i Polskich Laboratori贸w Badawczych POLLAB. Zosta艂o zareje颅strowane w Krajowym Rejestrze S膮dowym pod nume颅rem 0000169295 w dniu 31 lipca 2003 r.

Decyzj臋 o powstaniu Stowarzyszenia podj臋艂y Zarz膮dy Klub贸w na podstawie analizy uwarunkowa艅 zewn臋trz颅nych funkcjonowania Klub贸w, na wsp贸lnym posie颅dzeniu w dniu 9 marca 2003 r. Stowarzyszenie zosta艂o powo艂ane w celu obs艂ugi administracyjnej i finansowej oraz zapewnienia osobowo艣ci prawnej obu Klubom.

XIII Walne zgromadzenie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 w dniu 24 kwietnia 2003 r. podj臋艂o uchwa艂臋 akceptuj膮c膮 powo艂anie Stowarzyszenia i przyst膮pienie do Stowarzyszenia ca艂ego Klubu jako cz艂onka wspieraj膮cego.

Stowarzyszenie POLISOLAB, zajmowa艂o si臋 obs艂ug膮 prawn膮, finansow膮 i organizacyjn膮 obu Klub贸w w tym pokrywa艂o koszty wsp贸lnego wynajmu pomieszcze艅, op艂aty za abonamenty telefoniczne, wynagrodzenia pracownik贸w oraz korzystania ze wsp贸lnie zakupionych sprz臋t贸w.

W 2010 r. Klub POLLAB utworzy艂 samodzielnie dzia艂aj膮ce Stowarzyszenie i zrezygnowa艂 z cz艂onkostwa wspieraj膮cego w Stowarzyszeniu POLISOLAB.

W dniu 07 wrze艣nia 2010 r. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 zobowi膮za艂 si臋 (na podstawie aneksu do umowy) do samodzielnego pokrywania koszt贸w prowadzenia Sekretariatu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Stowarzyszenia POLISOLAB.

Cele

Cele Stowarzyszenia POLISOLAB zosta艂y okre艣lone w statucie. S膮 zbie偶ne z celami dzia艂alno艣ci Klubu.

Nale偶膮 do nich:

 1. rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i dzia艂a艅 sprzyjaj膮cych rozwojowi i rozpowszechnianiu podstaw oraz nowoczesnych narz臋dzi, technik, metod, proces贸w i system贸w zarz膮dzania,
 2. popularyzowanie w spo艂ecze艅stwie filozofii zarz膮dzania i praktyk dzia艂ania organizacji ukierunkowanych na najbardziej efektywne wykorzystanie wiedzy i umiej臋tno艣ci pracownik贸w, struktury organizacyjnej, proces贸w oraz jej materialnych zasob贸w, pozwalaj膮cych na osi膮gni臋cie cel贸w istotnych dla organizacji i otoczenia,
 3. integracja 艣rodowisk zajmuj膮cych si臋 badaniami, pomiarami, jako艣ci膮 i systemami zarz膮dzania,
 4. prezentowanie i promowanie osi膮gni臋膰 cz艂onk贸w Stowarzyszenia,
 5. podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej kadry zajmuj膮cej si臋 problematyk膮 laboratoryjn膮, bada艅, jako艣ci i zarz膮dzania,
 6. prezentowanie osi膮gni臋膰 i promowanie dzia艂alno艣ci cz艂onk贸w wspieraj膮cych, w tym Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,
 7. pomoc organizacyjno-techniczna w dzia艂alno艣ci cz艂onk贸w wspieraj膮cych, w tym Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Realizacja cel贸w

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. wszechstronne propagowanie podstaw kompleksowego zarz膮dzania jako艣ci膮 oraz nowoczesnych metod, technik, koncepcji i system贸w zarz膮dzania,
 2. wsp贸艂prac臋 i wzajemn膮 pomoc cz艂onk贸w Stowarzyszenia,
 3. organizowanie, rozwijanie i umacnianie dzia艂alno艣ci swoich oddzia艂贸w,聽 sekcji i k贸艂,
 4. wsp贸艂dzia艂anie z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz innymi cz艂onkami wspieraj膮cymi.
 5. wsp贸艂dzia艂anie z administracj膮 pa艅stwow膮 i samorz膮dow膮 wszystkich szczebli oraz organizacjami i instytucjami naukowymi, badawczymi, ekonomicznymi, handlowymi i technicznymi,
 6. wsp贸艂dzia艂anie ze wszystkimi stowarzyszeniami i organizacjami spo艂eczno-zawodowymi zajmuj膮cymi si臋 problematyk膮 laboratoryjn膮, bada艅, jako艣ci i zarz膮dzania w kraju i za granic膮,
 7. organizowanie kongres贸w, zjazd贸w, sympozj贸w, konferencji, seminari贸w i narad,
 8. organizowanie i prowadzenie szkolenia cz艂onk贸w i os贸b z innych organizacji zainteresowanych dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia,
 9. organizowanie konkurs贸w oraz ustanawianie i przyznawanie nagr贸d,
 10. prowadzenie dzia艂alno艣ci wydawniczej oraz wsp贸艂praca z wydawnictwami innych聽聽聽 stowarzysze艅 lub organizacji,
 11. popularyzacj臋 w艣r贸d spo艂ecze艅stwa wiedzy o warto艣ciach, potrzebach, pragnieniach
  i oczekiwaniach dotycz膮cych bada艅, jako艣ci i zarz膮dzania oraz o nowoczesnych metodach i technikach badawczo-pomiarowych a tak偶e o innowacjach organizacyjnych zarz膮dzania drog膮 organizowania odczyt贸w, spotka艅 dyskusyjnych, wystaw, film贸w, ulotek informacyjnych itp.,
 12. wsp贸艂prac臋 ze 艣rodkami masowego przekazu w celu promocji problematyki b臋d膮cej przedmiotem dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia,
 13. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczn膮 cz艂onkom, osobom i podmiotom zainteresowanym dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia oraz organizowanie i prowadzenie rzeczoznawstwa stosownie do obowi膮zuj膮cych przepis贸w,
 14. wyst臋powanie z inicjatyw膮 tworzenia funduszy stypendialnych i innych form pomocy dla cz艂onk贸w Stowarzyszenia,
 15. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach wyr贸偶niania i nagradzania cz艂onk贸w Stowarzyszenia za wybitne osi膮gni臋cia w realizacji cel贸w statutowych,
 16. prowadzenie dzia艂alno艣ci integruj膮cej cz艂onk贸w Stowarzyszenia poprzez aktywno艣膰 kulturaln膮, rekreacyjn膮 i towarzysk膮,
 17. inne dzia艂ania sprzyjaj膮ce rozwojowi statutowych cel贸w organizacji.

Dzia艂anie

Stowarzyszenie dzia艂a na podstawie Statutu, zamieszczonego m.in. na stronie internetowej Klubu.

Podczas kolejnych Walnych Zebra艅 Wyborczych Cz艂on颅k贸w Polskiego Stowarzyszenia Jako艣ci POLISOLAB dokonywany jest wyb贸r w艂adz Stowarzyszenia na kaden颅cj臋 trwaj膮c膮 3 lata.

W dniu 16 pa藕dziernika 2003 r. na I Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w wybrano pierwsze W艂adze Stowarzyszenia.