Stowarzyszenie POLISOLAB

Historia

Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania „POLI­SOLAB” powstało w 2003 r. z inicjatywy Zarządów Klubów: POLSKIE FORUM ISO 9000 i Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Zostało zareje­strowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nume­rem 0000169295 w dniu 31 lipca 2003 r.

Decyzję o powstaniu Stowarzyszenia podjęły Zarządy Klubów na podstawie analizy uwarunkowań zewnętrz­nych funkcjonowania Klubów, na wspólnym posie­dzeniu w dniu 9 marca 2003 r. Stowarzyszenie zostało powołane w celu obsługi administracyjnej i finansowej oraz zapewnienia osobowości prawnej obu Klubom.

XIII Walne zgromadzenie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 w dniu 24 kwietnia 2003 r. podjęło uchwałę akceptującą powołanie Stowarzyszenia i przystąpienie do Stowarzyszenia całego Klubu jako członka wspierającego.

Stowarzyszenie POLISOLAB, zajmowało się obsługą prawną, finansową i organizacyjną obu Klubów w tym pokrywało koszty wspólnego wynajmu pomieszczeń, opłaty za abonamenty telefoniczne, wynagrodzenia pracowników oraz korzystania ze wspólnie zakupionych sprzętów.

W 2010 r. Klub POLLAB utworzył samodzielnie działające Stowarzyszenie i zrezygnował z członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu POLISOLAB.

W dniu 07 września 2010 r. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 zobowiązał się (na podstawie aneksu do umowy) do samodzielnego pokrywania kosztów prowadzenia Sekretariatu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Stowarzyszenia POLISOLAB.

 

Cele

Cele Stowarzyszenia POLISOLAB zostały określone w statucie. Są zbieżne z celami działalności Klubu.

Należą do nich:

 1. rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi i rozpowszechnianiu podstaw oraz nowoczesnych narzędzi, technik, metod, procesów i systemów zarządzania,
 2. popularyzowanie w społeczeństwie filozofii zarządzania i praktyk działania organizacji ukierunkowanych na najbardziej efektywne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, struktury organizacyjnej, procesów oraz jej materialnych zasobów, pozwalających na osiągnięcie celów istotnych dla organizacji i otoczenia,
 3. integracja środowisk zajmujących się badaniami, pomiarami, jakością i systemami zarządzania,
 4. prezentowanie i promowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia,
 5. podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej kadry zajmującej się problematyką laboratoryjną, badań, jakości i zarządzania,
 6. prezentowanie osiągnięć i promowanie działalności członków wspierających, w tym Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,
 7. pomoc organizacyjno-techniczna w działalności członków wspierających, w tym Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Realizacja celów

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. wszechstronne propagowanie podstaw kompleksowego zarządzania jakością oraz nowoczesnych metod, technik, koncepcji i systemów zarządzania,
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. organizowanie, rozwijanie i umacnianie działalności swoich oddziałów,  sekcji i kół,
 4. współdziałanie z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz innymi członkami wspierającymi.
 5. współdziałanie z administracją państwową i samorządową wszystkich szczebli oraz organizacjami i instytucjami naukowymi, badawczymi, ekonomicznymi, handlowymi i technicznymi,
 6. współdziałanie ze wszystkimi stowarzyszeniami i organizacjami społeczno-zawodowymi zajmującymi się problematyką laboratoryjną, badań, jakości i zarządzania w kraju i za granicą,
 7. organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów i narad,
 8. organizowanie i prowadzenie szkolenia członków i osób z innych organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 9. organizowanie konkursów oraz ustanawianie i przyznawanie nagród,
 10. prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z wydawnictwami innych    stowarzyszeń lub organizacji,
 11. popularyzację wśród społeczeństwa wiedzy o wartościach, potrzebach, pragnieniach
  i oczekiwaniach dotyczących badań, jakości i zarządzania oraz o nowoczesnych metodach i technikach badawczo-pomiarowych a także o innowacjach organizacyjnych zarządzania drogą organizowania odczytów, spotkań dyskusyjnych, wystaw, filmów, ulotek informacyjnych itp.,
 12. współpracę ze środkami masowego przekazu w celu promocji problematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
 13. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną członkom, osobom i podmiotom zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia oraz organizowanie i prowadzenie rzeczoznawstwa stosownie do obowiązujących przepisów,
 14. występowanie z inicjatywą tworzenia funduszy stypendialnych i innych form pomocy dla członków Stowarzyszenia,
 15. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach wyróżniania i nagradzania członków Stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia w realizacji celów statutowych,
 16. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 17. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Działanie

Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu, zamieszczonego m.in. na stronie internetowej Klubu.

Podczas kolejnych Walnych Zebrań Wyborczych Człon­ków Polskiego Stowarzyszenia Jakości POLISOLAB dokonywany jest wybór władz Stowarzyszenia na kaden­cję trwającą 3 lata.

W dniu 16 października 2003 r. na I Walnym Zgromadzeniu Członków wybrano pierwsze Władze Stowarzyszenia.