Projekt pt. „Jakość w zarządzaniu administracją samorządową – kurs podnoszący kwalifikacje pracowników jednostek samorządu terytorialnego (jst)”

Projekt realizowany był przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB w imieniu i z inicjatywy oraz upoważnienia Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (Klub jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia, które prowadzi obsługę finansową Klubu) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki, Działanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej został zakończony i rozliczony z wynikiem pozytywnym.

Projekt realizowany był w okresie 01 września 2008 r. – 30 kwietnia 2010 r. Adresowany był do pracowników szeregowych i kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju.

Celem projektu była poprawa jakości funkcjonowania urzędów samorządowych poprzez podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników samorządów w zakresie zarządzania jakością. Cele szczegółowe
to organizacja serii szkoleń podnoszących kwalifikacje w tym zakresie oraz upowszechnienie idei jakości w zarządzaniu, poprzez upowszechnienie wiedzy na temat systemów zarządzania jakością

Cele projektu zostały w pełni osiągnięte i założenia zrealizowane. Dowody osiągnięcia celów zamieszczone zostały w Raporcie ewaluacyjnym. Analiza opinii uczestników szkoleń wskazuje na pozytywną ich opinię o wszystkich szkoleniach, w których uczestniczyli.

W projekcie udział wzięły 82 urzędy z terenu całego kraju, w tym 46 urzędów miast, 14 urzędów gmin, 19 starostw powiatowych, 3 urzędy marszałkowskie. Projekt był otwarty, dostęp do szkoleń zapewniony był dla wszystkich organizacji samorządowych. Warto jednak podkreślić, że organizacje samorządowe, które są członkami Klubu i wyraziły chęć udziału w szkoleniach swoich pracowników, uczestniczyły w projekcie.

Przeszkolono 996 osób, co przełożyło się na 1184 osobo/szkoleń. Zaplanowano 6 modułów szkoleniowych, zrealizowano 7. Każdy z modułów realizowany był w wielu edycjach, w różnych miejscach Polski, w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez jst.

Największym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie podstawowe:

Praktyczne zastosowanie wymagań normy ISO 9000

zrealizowano 23 edycje w różnych miastach, na terenie lub w pobliżu zainteresowanych urzędów; uczestniczyło w nich 619 osób. Szkolenie to realizowane było z indywidualnym programem, dostosowywanym do potrzeb konkretnej jst.

Szkolenie przeznaczone było dla wszystkich pracowników urzędów funkcjonujących w systemie zarządzania jakością, którzy nie mieli jeszcze pełnej wiedzy o sposobie podejścia do realizacji działań w powiązaniu
z wymaganiami normy odniesienia dla systemu – ISO 9001, a także tych, którzy rozpoczynali wdrażanie systemu w swoich jednostkach.

Celem szkolenia było zrozumienie istoty i wymagań, sposobu zastosowania oraz korzyści stosowania normy ISO 9001:2008 w organizacji samorządowej – urząd miasta, urząd gminy inne jednostki samorządowe.

Do tak sformułowanego celu szkolenia oraz do stanu systemu w każdej organizacji samorządowej dostosowywany był sposób realizacji szkolenia i przedstawiane przykłady.

Pozostałe szkolenia to:

Doskonalenie zarządzania jakością z wykorzystaniem podejścia procesowego

6 edycji, uczestniczyło 135 osób;

Szkolenie adresowane było do pracowników urzędu, realizujących zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, pracujących w urzędzie, w którym wdrożono i certyfikowano system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 i zaangażowanych w doskonalenie systemu.

Celem było nabycie umiejętności doskonalenia systemu.

Szkolenie opracowane było w sposób pozwalający na zrozumienie istoty i korzyści wykorzystania podejścia procesowego i zarządzania procesami do doskonalenia systemu zarządzania jakością, także do doskonalenia funkcjonowania organizacji samorządowej, a jednocześnie zapewnienie realizacji zadań zgodnie z przepisami prawnymi.

Podczas szkolenia pokazano wykorzystanie do doskonalenia narzędzi systemowych oraz możliwości doskonalenia organizacji samorządowej m.in. poprzez udział w nagrodach jakości.

Prowadzone było metodą interaktywną, z dużą ilością ćwiczeń, nastawione na aktywność uczestników, prowadzone metodą mieszaną (prezentacja, współpraca uwzględniająca różne rodzaje przekazu).

Komunikacja interpersonalna

9 edycji, uczestniczyło 213 osób;

Adresatami szkolenia byli pracownicy i kadra kierownicza wszystkich szczebli administracji samorządowej, według założeń ci, którzy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zarządzania jakością.

Celem zajęć było przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej umożliwiającej:

  • Zrozumienie wagi i roli komunikacji interpersonalnej w życiu zawodowym i prywatnym.
  • Przybliżenie zasad skutecznej komunikacji.
  • Wytworzenie właściwego nastawienia do siebie i innych w procesie komunikacji.
  • Pokazanie działających mechanizmów, umożliwiających osiąganie postawionych celów.
  • Wzbudzenie zainteresowań wiedzą i umiejętnościami komunikacji interpersonalnej,
  • Zachęcenie do kształcenia ustawicznego w tym zakresie,
  • Wskazanie zasad etyki, kultury etycznej, unikania konfliktów.

Szkolenia realizowane były w grupach 20 – 30 osobowych. Ze względu
na duże zainteresowanie projektem i duże zapotrzebowanie na szkolenie liczebność grup zwiększana była powyżej zamierzonej (20 osób).

Do poprowadzenia szkoleń zostali zaangażowani sprawdzeni wykładowcy, posiadający wysokie kwalifikacje i wykształcenie w zakresie zarządzania jakością oraz wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, w działaniach szkoleniowych i upowszechniających zarządzanie jakością, w tym
w administracji samorządowej.

Auditor wewnętrzny

– 4 edycje, uczestniczyło 103 osoby;

Szkolenie adresowane było do pracowników Urzędu, przyszłych auditorów wewnętrznych.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności planowania, prowadzenia
i raportowania auditów wewnętrznych

Szkolenie opracowane było w sposób pozwalający – na podstawie przedstawionej treści merytorycznej poprzez system kolejnych ćwiczeń
i symulacji – poznać i po części opanować metodykę, zasady i przykładowy sposób raportowania auditów wewnętrznych.

Szkolenie oparte było na wytycznych PN EN ISO 19011:2003. Prowadzone było metodą interaktywną, z dużą ilością ćwiczeń, nastawione na aktywność uczestników, prowadzone metodą mieszaną (prezentacja, współpraca uwzględniająca różne rodzaje przekazu).

Auditor wiodący

– 3 edycje, uczestniczyło 57 osób, szkolenie umożliwiło uczestnikom, którzy zdali egzamin, uzyskanie certyfikatu auditora wiodącego IRCA, zakupiona została licencja na realizację tych szkoleń wg programu IRCA.

Szkolenie przeznaczone było dla pracowników jednostek samorządowych, którzy ukończyli kurs auditora wewnętrznego.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności i przygotowanie uczestników w zakresie planowania, prowadzenia i raportowania auditów zewnętrznych trzeciej strony, wg wytycznych PN EN ISO 19011:2003. Szkolenie spełniające kryteria IRCA oznacza, iż uzyskane podczas szkolenia kwalifikacje auditora wiodącego zostały potwierdzone certyfikatem ze znakiem IRCA.

Szkolenie opracowane zostało w sposób pozwalający – na podstawie przedstawionej treści merytorycznej poprzez system kolejnych ćwiczeń i symulacji – poznać i po części opanować metodykę, zasady i przykładowy sposób raportowania auditów strony trzeciej.

Prowadzone było metodą interaktywną, z dużą ilością ćwiczeń, nastawione na aktywność uczestników, prowadzone metodą mieszaną (prezentacja, współpraca uwzględniająca różne rodzaje przekazu), wg metody „accelerating learning”.

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością

– uczestniczyło 24 osoby,
2 edycje;

szkolenie realizowane było w 4 zjazdach 4-dniowych, co w krótkim okresie przeznaczonym na szkolenia podczas realizacji projektu wielu osobom sprawiło trudność, a nawet niemożliwość udziału; wszyscy uczestnicy uzyskali szeroką wiedzę w zakresie systemów zarządzania jakością, umożliwiło im to zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu Pełnomocnika systemu zarządzania jakością wydanego przez PCBC SA;

Szkolenie opracowane było w sposób pozwalający na usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy w zakresie systemu zarządzania jakością według wymagań ISO 9001 w organizacji samorządowej. Przedstawione zostały tematy, ułatwiające zrozumienie istoty i korzyści systemu zarządzania jakością, w tym metody prowadzenia analiz i doskonalenia systemu. Uczestnicy zostali zapoznani również z podstawowymi wymaganiami i przepisami UE, które muszą być stosowane w Polsce, a związane są z systemem zarządzania jakością.

Szkolenie przeznaczone było dla pracowników jednostek samorządowych zaangażowanych we wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, w tym również osób pełniących funkcję pełnomocnika lub inne funkcje w systemie zarządzania jakością.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności kierowania systemem zarządzania jakością i nadzorowania systemu według normy ISO 9001 w organizacji samorządowej – urząd miasta, urząd gminy, starostwo powiatowe.

Prowadzone było metodą interaktywną, z dużą ilością ćwiczeń, nastawione na aktywność uczestników, prowadzone metodą mieszaną (prezentacja, współpraca uwzględniająca różne rodzaje przekazu).

Szkolenie zrealizowane zostało według specjalnie opracowanego dla celów projektu programu, zatwierdzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, zbieżnego z programem standardowym. Było to podstawą do uzyskania certyfikatu PCBC, potwierdzającego kwalifikacje do pełnienia funkcji pełnomocnika systemu zarządzania jakością w organizacji samorządowej. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin końcowy i uzyskali certyfikaty Pełnomocnika w jednostce samorządowej.

Skuteczne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego

– uczestniczyło 33 osoby, 2 edycje; szkolenie zrealizowane w formie seminarium.

Celem tego seminarium było przekazanie wybranej wiedzy m.in. z zakresu tworzenia pozytywnych relacji międzyludzkich, zasad skutecznej komunikacji, prezentowania własnych dokonań, zasad wystąpień publicznych.

Tematy szkoleniowe zostały dobrane w sposób pozwalający zaplanować ścieżkę szkoleniową poszczególnych pracowników oraz ich udział w kilku szkoleniach. Pozwoliło to tym osobom na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania jakością w jednostce samorządu terytorialnego.

Uczestnicy szkoleń, a także uczestnicy konferencji zamykającej projekt, bardzo pozytywnie ocenili udział w projekcie, uzyskaną wiedzę oraz współpracę podczas realizacji projektu.

Konferencja zamykająca projekt odbyła się w dniu 20.04.2010 r, na której zostały  przedstawione wyniki realizacji projektu, ocena stanu systemów zarządzania jakością w swoich jednostkach samorządowych, wyniki ewaluacji szkoleń. Przeprowadzona analiza i ewaluacja szkoleń, obserwacje podczas realizacji projektu oraz zdobyte w czasie realizacji doświadczenie wskazują na potrzebę dalszych szkoleń i innych działań w tym obszarze aktywności Klubu.