06-07.09.2021 szkolenie doskonalące: AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie doskonalące on-line

AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Nabór na termin: 06-07.09.2021 r.

PROWADZĄCY: Artur Jabłoński wykładowca, konsultant, auditor, specjalista w zakresie systemów zarządzania

CEL SZKOLENIA

przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zrozumienia i interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz wymagań normy ISO 19011 z roku 2018 w zakresie nowych wytycznych dot. przeprowadzania audytów wewnętrznych, w tym istoty:

– celu i kryteriów auditu,

– planowania, organizacji i metod przeprowadzania auditu,

– zasad raportowania oraz dokumentowania auditu,

– działań poauditowych,

– realizacji auditów w trybie zdalnym,

  • nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia auditu,
  • poszerzenie świadomości znaczenia i wpływu auditów wewnętrznych na doskonalenie organizacji.

ADRESACI SZKOLENIA

kandydaci oraz czynni auditorzy systemów zarzadzania jakością,

pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,

menadżerowie i właściciele/kierownicy procesów systemu zarzadzania jakością.

zainteresowani zagadnieniami doskonalenia systemów zarządzania jakością.

W RAMACH SZKOLENIA NABYWA SIĘ UMIEJĘTNOŚCI:

interpretacji i zastosowania wymagań normy ISO 9001:2015,

zaplanowania auditu wewnętrznego,

opracowania planu auditu i listy pytań kontrolnych,

przeprowadzenia auditu zgodnie z poznanymi metodykami,

pozyskania obiektywnych dowodów auditowych,

formułowania wyników auditu odnosząc je do celu/-ów i kryteriów auditu,

formułowania potencjału do doskonalenia w zakresie auditowanych obaszrów, procesów,

sporządziania raportów z auditów.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się w informatorze:Kurs AUDITOR Wewnętrzny_2021_wrzesień

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW Klubu PF ISO 9000 oraz Stowarzyszenia POLISOLAB preferencyjna bonifikata od kwoty netto w wysokości 10%.

Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 31 sierpnia 2021 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń) na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału!