25.05.2021 – XXXI Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000, on-line

XXXI WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

Warszawa, 25maja 2021 r.

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 12 Regulaminu Klubu,

zwołuje na dzień

25maja 2021 r.

o godz. 11:00– I termin, godz. 11.15 – II termin

XXXI Walne Zgromadzenie

Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie online z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Rejestracja uczestników godz. 10.30 – 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
 3. Przyjęcie Porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2020.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
 12. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2021 r.
 13. Przedstawienie projektu planu rzeczowo – finansowego na 2021 r. i podjęcie uchwały.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Przyjęcie uchwał i wniosków XXXI Walnego Zgromadzenia.

Ze względów organizacyjnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zapraszamy Członków honorowych i pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego upoważnionych do podejmowania decyzji podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz Członków wspierających uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym i nie biorących udziału w głosowaniach.

Prosimy o przesłanie Karty uczestnictwa do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000  mailem e-mail: wz@pfiso9000.pl  najlepiej do dnia 21.05.2021 r.

Zarząd Klubu PF ISO 9000