XXXIV WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

XXXIV WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie
§ 12 Regulaminu Klubu,
zwołuje na dzień 13 maja 2024 roku
o godz. 10:45 – I termin, godz. 11.00 – II termin
XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w Gliwicach.

Rejestracja uczestników godz. 10.00 – 11.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2023.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Informacja o propozycji wprowadzenia zmian do Regulaminu Klubu PF ISO 9000 dotyczących proponowanej zmiany nazwy Klubu.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał.
12. Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2024.
13. Wybory nowych władz Klubu.
13.1. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.
13.2. Głosowanie na Prezesa.
13.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Klubu PFISO 9000 na IX kadencję.
13.4. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Zarządu IX kadencji Klubu PF ISO 9000.
13.5. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000 na IX kadencję.
13.6. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.
13.7. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Zarządu Klubu PF ISO 9000.
13.8. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Klubu PF ISO 9000
na IX kadencję.
13.9. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.
13.10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000.
13.11. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
Klubu PF ISO 9000 na IX kadencję.
14. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2024 r.
15. Dyskusja.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przyjęcie Uchwał i Wniosków XXXIV Walnego Zgromadzenia.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia planowane jest seminarium naukowo-praktyczne trwające
ok. 45 min, na które już serdecznie zapraszamy – o szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.

Po zakończeniu seminarium zapraszamy Państwa na poczęstunek – lunch wraz z możliwością poprowadzenia kuluarowych rozmów.

Udział Członka honorowego i pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego, upoważnionego
do podejmowania decyzji podczas XXXIV Walnego Zgromadzenia jest nieodpłatny.

Informator

Karta Uczestnictwa

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 mailem e-mail: wz@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 6 maja 2024 r.