XXXIII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

XXXIII WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

Warszawa, 29 czerwca 2023 r.

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 12 Regulaminu Klubu,

zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r.

o godz. 11:00 – I termin, godz. 11.15 – II termin

XXXIII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM.

 

Rejestracja uczestników godz. 10.45 – 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2022.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
 12. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2023 roku.
 13. Przedstawienie projektu planu rzeczowo – finansowego na 2023 roku i podjęcie stosownej uchwały oraz uchwały dotyczącej urealnienia składki członkowskiej obowiązującej od 2024 roku
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Przyjęcie uchwał i wniosków XXXIII Walnego Zgromadzenia.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia planowane jest seminarium trwające ok. 1 godziny, na które już serdecznie zapraszamy – o szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.

Uczestnictwo Członków w Walnym Zgromadzeniu Klubu PF ISO 9000 zgodnie z Regulaminem Klubu.

Przypominamy o opłaceniu składek członkowskich za 2023 rok.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 mailem e-mail: wz@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 25.06.2023 r.

Karta uczestnictwa 

Informacja o WZ