Rada ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

W dniu 30.09.2021 r. na podstawie art. 49 ust. 1 i ust.2. pkt 1c Ustawy z dn. 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w związku z art. 36 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powołał z dniem 6 października 2021 r. Pana Tadeusza Glazera – Wiceprezesa Zarządu Klubu PF ISO 9000 i Prezesa Stowarzyszenia POLISOLAB do Rady do Spraw Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Na pierwszym posiedzeniu Rady ds. Akredytacji,  Pan Tadeusz Glazer został wybrany Drugim Zastępcą Przewodniczącego Rady.

Dokumenty Rady, które będą przedstawione członkom Rady do opiniowania, będą także przesyłane do Członków Klubu z prośbą o wyrażenie stanowiska.