17.05.2022 r. XXXII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Warszawa, 13.04.2022 r.

L.dz. 33/PF/2022

XXXII WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

Warszawa, 17 maja 2022 r.

 

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

 • 12 Regulaminu Klubu,

zwołuje na dzień 17 maja 2022 r.

o godz. 11:00– I termin, godz. 11.15 – II termin

XXXII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. 

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie online z wykorzystaniem platformy ZOOM. 

 

Rejestracja uczestników godz. 10.45 – 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokol
 3. Przyjęcie Porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2021.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
 12. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2022
 13. Przedstawienie projektu planu rzeczowo – finansowego na 2022 i podjęcie stosownej uchwały.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Przyjęcie uchwał i wniosków XXXII Walnego Zgromadzenia.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia planowane jest seminarium naukowo-praktyczne trwające ok. 1 godziny, na które już serdecznie zapraszamy – o szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.

Udział Członka honorowego i pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego, upoważnionego
do podejmowania decyzji podczas XXXII Walnego Zgromadzenia jest nieodpłatny.

Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2022 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000  mailem e-mail: wz@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 13.05.2022 r.

Informacja o WZ  

Karta uczestnictwa WZ