18-19 maja SZKOLENIE DOSKONALĄCE ONLINE – Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Od podstaw, ku doskonałości !

 • CEL SZKOLENIA
 • przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zrozumienia i interpretacji wymagań normy
  ISO 9001:2015 oraz wymagań normy ISO 19011 z roku 2018 w zakresie nowych wytycznych dot. przeprowadzania audytów wewnętrznych, w tym istoty:

– celu i kryteriów auditu,

– planowania, organizacji i metod przeprowadzania auditu,

– zasad raportowania oraz dokumentowania auditu,

– działań poauditowych,

– realizacji auditów w trybie zdalnym,

 • nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia auditu,
 • poszerzenie świadomości znaczenia i wpływu auditów wewnętrznych na doskonalenie organizacji.

 

 • ADRESACI SZKOLENIA
 • kandydaci oraz czynni auditorzy systemów zarzadzania jakością,
 • pełnomocnicy systemu zarządzania jakością,
 • menadżerowie i właściciele/kierownicy procesów systemu zarzadzania jakością.
 • zainteresowani zagadnieniami doskonalenia systemów zarządzania jakością.

 

 • W RAMACH SZKOLENIA NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI:
 • interpretacji i zastosowania wymagań normy ISO 9001:2015,
 • zaplanowania auditu wewnętrznego,
 • opracowania planu auditu i listy pytań kontrolnych,
 • przeprowadzenia auditu zgodnie z poznanymi metodykami,
 • pozyskania obiektywnych dowodów auditowych,
 • formułowania wyników auditu odnosząc je do celu/-ów i kryteriów auditu,
 • formułowania potencjału do doskonalenia w zakresie auditowanych obaszrów, procesów,
 • sporządziania raportów z auditów.

 Prowadzący:

Artur Jabłoński
wykładowca, konsultant, auditor

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się w informatorze: auditor wewnętrzny_ulotka

 • KOSZT SZKOLENIA
 • 750,00 zł netto + 23 % VAT

karta uczestnictwa_2024

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW Klubu PF ISO 9000 oraz Stowarzyszenia POLISOLAB preferencyjna bonifikata od kwoty netto w wysokości 10%.

 

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf.), certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 • INFORMACJI UDZIELA I ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6

40-384 Katowice

tel. 451 145 888

www.pfiso9000.pl,  konferencja@pfiso9000.pl

SZKOLENIE  KOŃCZY  SIĘ  WYDANIEM  CERTYFIKATU

WYSTARCZY, ŻE SIĘ ZAPISZESZ … MY – ZAOPIEKUJEMY SIĘ TOBĄ !

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni roboczych przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.