Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

KLUB PF ISO 9000 »  Współpraca z organizacjami zewnętrznymi

1)    POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
Prowadzone są wspólne działania na rzecz rozpowszechniania i rozwoju krajowego systemu oceny zgodności. W działaniach tych Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 odgrywa znaczącą rolę informacyjno-promocyjną.

2)     POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
Na mocy porozumienia między PCA a Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000, które zostało podpisane dnia 28.04.2003 roku utrzymywana jest
w dalszym ciągu stała współpracy z PCA.
Przedstawiciele PCA - na nasze zaproszenie - uczestniczą w naszych spotkaniach i prezentują ważne dla członków Klubu informacje i tematy.
Obecnie członkiem Rady ds. Akredytacji jest Wiceprezes Klubu Pan Tadeusz Glazer.

Projekty dokumentów przekazane członkom Rady do opinii:

1)projekt dokumentu DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014_68_UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014_29_UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych.pdf

2)projekt dokumentu DAB-15 Akredytacja laboratoriów wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem - (projekt wydania 1 z 27.07.2016 r.)..pdf

3)projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt wydania 1 z 27.07.2016 r.)..pdf

3)    POLSKIE KOMITET NORMALIZACYJNY
Współpraca z PKN utrzymywana jest ciągle i systematycznie.
Pani E.Krodkiewska-Skoczylas - Honorowy Prezes Klubu oraz Pani Grażyna Żarlicka - Członek Zarządu pracują w Komitecie Technicznym (KT 6),  który ustanawia najważniejsze dla działalności Klubu normy, szczególnie z obszaru zarządzania jakością.
Współpraca z PKN przejawia się również udziałem przedstawicieli PKN i prezentacją tematycznych referatów podczas konferencji Klubu.
W 2009 r. zostało zorganizowane przez PKN przy współpracy z Klubem PF ISO 9000 "I ogólnopolskie seminarium normalizacyjne". Przygotowany został na seminarium i wygłoszony przez prezes Klubu referat pt. "Przestrzeń norm ISO 9000".

4)    Komitet POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
Klub jest współorganizatorem Polskiej Nagrody Jakości.
Pani Elżbieta krodkiewka - Skoczylas - Honorowy Prezes Klubu jest członkiem Prezydium (wiceprzewodniczącą) Komitetu PNJ, a jednocześnie członkiem Zespołu Sędziów.
Również członkami Prezydium są dwaj wiceprezesi Zarządu Klubu, jeden z nich jest wiceprzewodniczącym Komitetu, drugi przewodniczącym Zespołu Sędziów. Sekretarz Zarządu Klubu jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. oceny organizacji publicznych.
Również wielu innych przedstawicieli Klubu z pełnym zaangażowaniem uczestniczy w pracach Komitetu PNJ.

W 2009 r. Klub POLSKE FORUM ISO 9000
otrzymał
Polską Honorową Nagrodę Jakości


W 2009 r. z inicjatywy i na wniosek Zarządu Klubu PF ISO 9000 została ustanowiona dodatkowa kategoria PNJ "Znakomity Pełnomocnik systemów zarządzania".

Zapraszamy członków Klubu do udziału w konkursie.
To do Was dedykowana była nasza inicjatywa.


5)    Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Uczestniczymy wzajemnie w spotkaniach organizowanych przez każdy z Klubów. Członkowie każdego z Klubów korzystają ze zniżek w opłatach za udział w konferencjach i sympozjach organizowanych przez drugi Klub.


6)    Stowarzyszenie Klub POLSKIE FORUM ISO 14000
Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 podejmuje współpracę ze Stowarzyszeniem Klub POLSKIE FORUM ISO 14000.
Informujemy się wzajemnie o sympozjach, konferencjach i seminariach, w których mogą uczestniczyć członkowie obu organizacji.
Mamy nadzieję na dalszy rozwój tej współpracy z korzyścią dla obu naszych organizacji.


8)    WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Współpraca z różnymi organizacjami i jednostkami podejmowana jest zarówno z inicjatywy członków władz Klubu jak również z inicjatywy organizacji i jednostek, w tym jednostek Wyższych Uczelni, które widzą potrzebę i celowość współpracy z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000.
Na życzenie i z inicjatywy redakcji niektórych wydawnictw utrzymujemy stały kontakt udzielając okolicznościowych wywiadów i prezentując aktualne informacje. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym Wydawnictwem.
W trakcie uroczystości wręczania certyfikatów systemów zarządzania, na które przedstawiciele Klubu są zapraszani lub, w których uczestniczą a także w trakcie okazjonalnych spotkań jak również prowadzonych wykładów, seminariów i szkoleń związanych z problematyką znajdującą się w obszarze działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 prowadzimy informację o tej działalności, oraz sprzedawane są wydawnictwa Klubu.