Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

 • 09 i 11.12.2020 - II edycja e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz HBM Prenscia Sp. z o. o. serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w II edycja e-seminarium naukowo - praktycznym:

  „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

  E-seminarium odbędzie się w dniach 09 i 11 grudnia 2020 r. za pomocą platformy Zoom (nie jest wymagana instalacja komunikatora Zoom - można logować się przy pomocy przeglądarki internetowej)

  PROGRAM

  09.12.2020

  Dzień I

  8.50 – 09.00

  Rejestracja/logowanie się uczestników on-line

  9.00 – 10.15

  „Zastosowanie analizy FMEA przez organizacje w systemach zarządzania.”

  Mgr Michał Kubista,

  FPUH QBISTA

  10.15 – 10.30

  Dyskusja

  10:30 – 11:45

  „Skuteczność zastosowania metody FMEA.”

  Dr inż. Joanna Rosak – Szyrocka,

  Politechnika Częstochowska

  11:45 – 12.00

  Dyskusja

  12.00

  Zakończenie pierwszego dnia seminarium

  11.12.2020

  Dzień II

  08:50 – 9.00

  Rejestracja/logowanie się uczestników on-line

  09.00 – 11.00

  „XFEMA narzędzie do optymalizacji planu kontroli procesu.”

  Bartłomiej Świątek,

  HBM Prenscia

  11.00 – 11.15

  Dyskusja

  11.15 – 11.30

  Zakończenie seminarium

 • 12-13.11.2020 szkolenie doskonalące: AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie doskonalące on-line

  AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  Termin: 12-13.11.2020 r.

  Czas trwania szkolenia: 9.00-15.30

  PROWADZĄCY: Artur Jabłoński wykładowca, konsultant, auditor, specjalista w zakresie systemów zarządzania

  CEL SZKOLENIA

  przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zrozumienia i interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz wymagań normy ISO 19011 z roku 2018 w zakresie nowych wytycznych dot. przeprowadzania audytów wewnętrznych, w tym istoty:

  - celu i kryteriów auditu,

  - planowania, organizacji i metod przeprowadzania auditu,

  - zasad raportowania oraz dokumentowania auditu,

  - działań poauditowych,

  - realizacji auditów w trybie zdalnym,

  • nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia auditu,
  • poszerzenie świadomości znaczenia i wpływu auditów wewnętrznych na doskonalenie organizacji.

  ADRESACI SZKOLENIA

  kandydaci oraz czynni auditorzy systemów zarzadzania jakością,

  pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,

  menadżerowie i właściciele/kierownicy procesów systemu zarzadzania jakością.

  zainteresowani zagadnieniami doskonalenia systemów zarządzania jakością.

  W RAMACH SZKOLENIA NABYWA SIĘ UMIEJĘTNOŚCI:

  interpretacji i zastosowania wymagań normy ISO 9001:2015,

  zaplanowania auditu wewnętrznego,

  opracowania planu auditu i listy pytań kontrolnych,

  przeprowadzenia auditu zgodnie z poznanymi metodykami,

  pozyskania obiektywnych dowodów auditowych,

  formułowania wyników auditu odnosząc je do celu/-ów i kryteriów auditu,

  formułowania potencjału do doskonalenia w zakresie auditowanych obaszrów, procesów,

  sporządziania raportów z auditów.

  Szczegółowe informacje wraz z kosztem i kartą uczestnictwa w szkoleniu:Ulotka Kurs AUDITOR Wewnętrzny.pdf; Karta uczestnictwa.doc

  DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW Klubu PF ISO 9000 oraz Stowarzyszenia POLISOLAB preferencyjna bonifikata od kwoty netto w wysokości 10%.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 05 listopada 2020 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń) na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • 29.09.2020 - XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000 - on-line

  Warszawa, 28.08.2020 r.

  L.dz. 19/PF/2020

   

   XXX WALNE ZGROMADZENIE

  CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

  29 września 2020 r.

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

  § 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

  29 września 2020 r. o godz. 10:45 – I termin, o godz. 11.00 – II termin

  XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

   

  Walne Zgromadzenie zostanie zorganizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem trybu głosowana drogą elektroniczną przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

  (Zgodę na wprowadzenie takiego trybu wyrazili Członkowie Rzeczywiści Klubu w trybie głosowania internetowego)

   

  Rejestracja uczestników godz. 09.30 – 10:45

  Porządek obrad:

  1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2.Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.

  3.Przyjęcie porządku obrad.

  4.Wystąpienia zaproszonych gości.

  5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.

  6.Informacja o  wprowadzeniu zamiany do Regulaminu Klubu PF ISO 9000

  Uzupełnienie pkt 7 § 12Regulaminu Klubu o punk 7.4.:

  7.4.  Walne Zgromadzenie może być zorganizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem trybu głosowana drogą  elektroniczną przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od Zarządu Klubu PF ISO 9000 jak np. powódź, klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka, pandemie/epidemie, niestabilność polityczna, zamieszki, terroryzm itp.

  7.Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2019.

  8.Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

  9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  10.Dyskusja.

  11.Podjęcie uchwał.

  12.Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.

  13.Wybory nowych władz Klubu.

  13.1. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

  13.2. Głosowanie na Prezesa.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Klubu PFISO 9000  na VIII kadencję.

  13.4. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Zarządu VIII kadencji Klubu PF ISO 9000.

  13.5. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000 na VIII kadencję.

  13.6. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

  13.7. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Zarządu Klubu PF ISO 9000.

  13.8. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Klubu PF ISO 9000
             na VIII kadencję.

  13.9. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

  13.10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000.

  13.11. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
              Klubu PF ISO 9000 na VIII kadencję.

  14.Kierunki Programowe działalności Klubu w 2020 r.

  15.Dyskusja.

  16.Wolne głosy i wnioski.

  17.Przyjęcie Uchwał i Wniosków XXX Walnego Zgromadzenia.

  Udział Członka honorowego, pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego - upoważnionych do podejmowania decyzji oraz Członka wspierającego - z głosem doradczym, podczas XXX Walnego Zgromadzenia jest bezpłatny.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie Karty uczestnictwa do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 mailem:

  e-mail: wz@pfiso9000.pl

  do dnia 18.09.2020 r.

  na podany w Karcie Uczestnictwa mail zostaną przesłane informację dotyczące sposobu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym dotyczące sposobu głosowania.

 • Start 29.10.2020 r. - modułowe seminarium szkoleniowe: Systemowe narzędzia doskonalenia

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB

  zapraszają do udziału

  w modułowym seminarium szkoleniowym:

  SYSTEMOWE NARZĘDZIA DOSKONALENIA

  w ramach cyklu

  DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA.

  Seminarium szkoleniowe adresowane jest do osób zainteresowanych doskonaleniem systemów zarządzania w różnych organizacjach, a w szczególności:

  - dla kadry zarządzającej,

  - pełnomocników / menadżerów jakości,

  - auditorów wewnętrznych.

  Seminarium szkoleniowe prowadzone on-line na platformie Zoom, w modułach 3 godzinnych (g. 9.00-12.00), realizowanych 1 x w tygodniu - w czwartki, zgodnie z programem. Zaczynamy 29.10.2020 r. g. 9.00.

  Cel seminarium szkoleniowego: nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania systemowych narzędzi oceny skuteczności wdrożenia i funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania w organizacji. 

   

  Ukończenie całości szkolenia umożliwia uzyskanie certyfikatu:

   
  SPECJALISTY W ZAKRESIE SYSTEMOWYCH NARZĘDZI DOSKONALENIA.

   

  Program:

  Moduł I – 29.10.2020, prowadzący: Michał KUBISTA

  Systemowe narzędzia doskonalenia. Wymagania w zakresie systemowych narzędzi dedykowanych systemom zarządzania. Skuteczne i efektywne wykorzystanie narzędzi systemowych do zarządzania zmianą.

  Moduł II  –  05.11.2020, prowadzący: Marek ROSZAK

  Podejście procesowe. Analiza organizacji w układzie procesowym. Zarządzanie procesowe. Skuteczne i efektywne zarządzania procesami w organizacji. Doskonalenie systemu zarządzania
  w oparciu o podejście procesowe.

  Moduł III – 19.11.2020, prowadzący: Krystyna STEPHENS

  Ocena efektów działania. Monitorowanie efektów działania i skuteczności systemu, analiza i ocena danych i informacji. Monitorowanie realizacji procesów. Doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o ocenę efektów działania.

  Moduł IV  –  26.11.2020 – prowadzący: Artur JABŁOŃSKI

  Audit wewnętrzny. Doskonalenie systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie auditów wewnętrznych oraz informacji o niezgodnościach. Korekcja, działania korygujące. Analiza przyczyn niezgodności. Planowanie działań korygujących.

  Moduł V – 03.12.2020, prowadzący: Lesław GAJDA

  Zarządzanie ryzykiem. Działania odnoszące się do ryzyk. Uwzględnienie ryzyk i szans w procesach. Analiza skuteczności działań podjętych w celu uwzględnienia ryzyk i szans. Aktualizacja ryzyki szans podczas planowania, w tym w wyniku niezgodności.

  Moduł VI – 10.12.2020, prowadząca: Grażyna ŻARLICKA

  Przegląd zarządzania. Istota przeglądu zarządzania. Przygotowanie materiałów na przegląd. Wykorzystanie danych i informacji. Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie polityki i celów dotyczących jakości. Przykłady określanie celów i zadań w powiązaniu z polityką jakości oraz celami procesów.

  Moduł VII – 17.12.2020

  Webinarium podsumowujące szkolenie z prowadzącymi poszczególne moduły szkolenia oraz zaproszonymi gośćmi.

  Tutaj: Szczegółówy Komunikat_1_Systemowe narzędzia doskonalenia oraz z karta uczestnictwa.

  Kartę uczestnictwa udziału w całości seminarium szkoleniowego lub w I module należy przesłać do dnia 23 października 2020 r.e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

  Kartę uczestnictwa w kolejnych modułach należy przesłać nie później niż 4 dni przed planowanym terminem edycji modułu.
  (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • przesynięcie terminu konferencji 18-10.04.2021 - Konferencja Sekcji Przemysłu Spożywczego ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI - 12 ”Certyfikat jakości – paszportem dla wyrobu”
 • 29.09.2020 Seminarium naukowo – praktyczne „Systemowe zarządzanie jakością w praktyce”.
 • 10.07.2020 - Funkcjonowanie firmy w obecnych warunkach kryzysowych – COVID 19 - seminarium on-line Sekcji Auditorów

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium on-line Sekcji Auditorów Klubu PF ISO 9000 na temat:

  Funkcjonowanie firmy w obecnych warunkach kryzysowych – COVID 19

  Program:

  1. Strategia przetrwania - cele i działania.

  2. Modele postępowania.

  3. Ocena skutków wpływu sytuacji kryzysowej na interesariuszy.

  4. Odtworzenie działalności po kryzysie.

  5. Działania wewnętrzne i zewnętrzne zwiększające przychody i obniżające koszty.

   

  Seminarium zaplanowane jest na dzień 10.07.2020 r. w trybie on-line, poprzez platformę Zoom.

  Szkolenie poprowadzi Pan Artur Jabłoński – Przewodniczący Sekcji Auditorów, Klubu PF ISO 9000.

  Rozpoczęcie seminarium godzina 11.00.

  Zakończenie seminarium - ok. godziny 13.00.

  Informacje nt. platformy i szczegółów dot. uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

  Tabela opłat:

  • Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000
  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
  • Osoba fizyczna Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
  • Członek honorowy Klubu PF ISO 9000

  50,00 zł brutto

  • Kolejna przedstawiciel Członka rzeczywistego
   Klubu PF ISO 9000
  • Członek wspierający (instytucja) Klubu PF ISO 9000
  • Członek Klubu POLLAB
  • Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
  • Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem
   i Higieną Pracy ISO 45000

  100,00 zł brutto

   

   

  Pozostali Uczestnicy

  200,00 złbrutto

   

  Uwaga:

  1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2020 r.
  2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Koszty uczestnictwa obejmują:

  –         Udział w seminarium.

  –         Materiały dotyczące prezentowanych treści podczas seminarium przesłane drogą mailową.

  –         Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

  Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

  Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000; ul. Konstancińska 11, 02 – 942 Warszawa, Tel: 609 735 967

  www.pfiso9000.pl, pfiso@pfiso9000.pl

  Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 06.07.2020 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

  Karta uczestnictwa_10.07.2020

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

 • 24-25.06.2020 - e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w e-seminarium naukowo - praktycznym:

  „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

  Seminarium odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2020 r.

  Informacje nt. platformy i szczegółów dot. uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

  Jesteśmy przekonani, iż seminarium pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją analizy FMEA.

  Podczas seminarium zostaną zaprezentowane Państwu możliwości zastosowania oprogramowania ReliaSoft XFMEA, obsługującego główne standardy branżowe dla wszystkich typów analizy FMEA (w tym Design FMEA, Process FMEA, FMECA, itp.). Oprogramowanie to zapewnia predefiniowane profile dla głównych standardów raportowania, a także oferuje szerokie możliwości dostosowania interfejsu i raportów do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 19 czerwca 2020 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

  Komunikat nt. seminarium

  Informator- Xfmea Brochure

  Czekamy na zgłoszenia, zapraszamy do udziału!

 • Seminarium on-line Zarządzanie jakością, 09.06.2020
 • 10.01.2020 - seminarium Ocena cyklu życia produktu; Gliwice

  Szanowni Państwo,

  ZMIANA TERMINU SEMINARIUM - 10.01.2020!

  Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowo - praktycznym:

   Ocena cyklu życia produktu

  Seminarium odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, ul. Konarskiego 18a, Gliwice.

  1. Komunikat_1_10.01.2020 z programem i warunkami uczestnictwa.

  2. Karta uczestnictwa

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać do 03.01.2020 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21

  Zapraszamy do czynnego udziału!

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2020