Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEKCJE / KOMISJE KLUBU » Sekcja Jednostek Certyfikujących Systemy

budowa_art

 

Rozwój rynku usług certyfikacji systemów zarządzania

W listopadzie 2008 r. powstała Sekcja Jednostek
Certyfikujących systemy zarządzania.

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, realizując
uchwałę Walnego Zgromadzenia  przedstawicieli Członków
Klubu, zainicjował tę działalność w celu "określenia możliwości,
sposobów oraz zainspirowania do wspólnych działań
uświadamiających organizacjom wartość i potrzebę certyfikatu".
Celem nadrzędnym, ustalonym przez Walne Zgromadzenie jest
"Podniesienie rangi wartości certyfikatu ISO 9001 oraz certyfikatów
innych systemów zarządzania a także zaufania do certyfikatu".

Działalność Sekcji rozpoczęła się w 2009 roku.
Sekcja realizuje swoją działalność poprzez spotkania członków Sekcji dotyczące
następujących tematów:
- przedstawianie stanowiska w imieniu jednostek certyfikujących systemy zarzadzania (jako strony zainteresowanej) do zmian akredytacyjnych opracowywanych przez Polskie Centrum Akredytacji, przed podjęciem decyzji o formie i dacie ich wprowadzenia,

- ujednolicanie podejścia do auditowania, w tym interpretacji wymagań ISO 9001 podczas spotkań związanych z ujednoliceniem podejścia
do wymagań certyfikacyjnych,
- pomiary rynku i poprawy jakości konkurencji pomiędzy organizacjami certyfikującymi systemy, w tym występowanie do krajowej jednostki akredytacyjnej z wnioskami dotyczącymi nowych programów akredytacji,

Określonym - w wyniku działalności - Celem strategicznym Sekcji jest:
"rozwój kompetentnych usług certyfikacji systemów zarządzania w Polsce".

Realizacja tego celu odbywa się przez realizację celów cząstkowych w obszarach:
- relacje z krajową jednostką akredytacyjną,
- relacje pomiędzy uczestnikami rynku,
- relacje z klientami,
- edukacja w zakresie jakości oraz promocja jakości i dobrych praktyk zarządzania.

Kluczowym czynnikiem rozwoju rynku będzie odwrócenie trendu deprecjacji certyfikatów
potwierdzających zgodność systemów zarządzania z międzynarodowymi dokumentami odniesienia.

Sekcja podjęła współpracę z PCA poprzez:
- spotkania z przedstawicielami PCA nt. programów akredytacji oraz interpretacji wymagań PCA co do funkcjonowania jednostek certyfikujących systemy i jednostek notyfikowanych;
- opiniowanie projektów dokumentów (modyfikacja DAC-17, zmiany w normie ISO/IEC 17021).

Sekcja staje się forum wymiany doświadczeń jednostek certyfikujących, mimo, że stanowią one dla siebie konkurencję. W tym aspekcie działalność Sekcji nie ma odpowiednika w kraju, a i zagraniczne wzory i przykłady trudno zidentyfikować...

 

W 2014 r. odbyło się spotkanie sekcji w czasie spotkania Sekcji w trakcie XXIV Walnego zgromadzenia członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 w Katowicach. Przewodniczący Sekcji - Pan Witold Pokora podsumował i rozliczył działalność Sekcji oraz podziękował za dotychczasowa współpracę, z dniem 03.04.2014 r. zrezygnował z funkcji Przewodniczącego.
Do czasu wybrania nowego Przewodniczącego funkcję tą pełni zastępca przewodniczącego Pan Tadeusz Glazer.
Najbliższe spotkanie Sekcji planowane jest w dniu 20.05.2014 r.

 

kontakt

Sekcja Jednostek Certyfikujących

Przewodniczący Sekcji: dr inż Witold Pokora

Centrum Certyfikacji Jakości

tel. +48 261 839 630

witold.pokora[at]ccj.wat.edu.pl