Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

KLUB PF ISO 9000 » Rada Programowa » Historia

VI KADENCJA (2012 - 2016)

Zarząd Klubu VI kadencji, wybrany w marcu 2012 r. podczas Walnego Zgromadzenia, podobnie jak w poprzednich kadencjach, zaprosił do udziału w Radzie Programowej ekspertów, wszyscy zaproszenie przyjęli. Skład Rady Programowej jest następujący:

 • Dr inż. Janusz B. Berdowski, prof. nzw. -  przemysł spożywczy, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Tadeusz Borys - Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, filia w Jeleniej Górze,
 • Prof. dr hab. Marek Bugdol - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Kraków,
 • Inż. Tadeusz Glazer - prezes Polskiego Stowarzyszenia Jakosci Zarządzania POLISOLAB,
 • Dr inż. Wojciech Henrykowski - PrezesPolskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Romuald Kolman - Gdańsk,
 • Dr inż. Andrzej Maciej Kwintowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Instytut Technologii Mechanicznej,
 • Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Prof. dr hab. Alicja Maleszka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości,
 • Mgr inż. Waldemar Mazan V-ce PrezesKonfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Warszawa,
 • Dr Zygmunt Niechoda - Doradca Prezesa Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego, wieloletni Dyrektor Wydział Współpracy Międzynarodowej PKN, Warszawa,
 • Dr inż. Mirosław Recha - Dyrektor SekretariatuKonkursu Polskiej Nagrody Jakości, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Lublin,
 • Mgr Tomasz Strzelecki - Redaktor Naczelny?Problemów Jakości?, Warszawa,
 • Dr inż. Jerzy Szpineter -  wieloletni prezesZakładów Wytwórczych  Sprzętu Sieciowego BELOS S.A.Bielsko-Biała, laureat konkursu PNJ, indywidualnie laureat konkursu PNJ "Znakomity Przywódca",
 • Mgr inż. Jerzy Szymański - Dyrektor GeneralnyGórka Cement sp. z o. o., Trzebinia,
 • Prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk - Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Opakowań, Warszawa, Politechnika Warszawska,
 • Mgr inż. Marek Walczak - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wawak - Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków, wieloletni wiceprezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Przez 20 lat pracami Rady Programowej kierował prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk. Klub zawsze mógł liczyć na wsparcie, promocję i inspirację kierunków działalności. Uznając to ogromne zaangażowanie, Zarząd Klubu podjął decyzję o przyznaniu Panu Profesorowi tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

W dniu 17 grudnia 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej. Ponieważ, jak wspomniano wyżej i zgodnie z Regulaminem Klubu, Rada Programowa jest ciałem doradczym Zarządu, w spotkaniu z Radą Programową uczestniczyli członkowie Zarządu Klubu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej - oczywiście w miarę własnych możliwości czasowych.

Podczas spotkania wybrane zostały osoby kierujące pracami Rady:

Przewodniczący Rady - dr Zygmunt Niechoda

Wiceprzewodniczący - dr inż. Janusz B. Berdowski

Sekretarz Rady - mgr Tomasz Strzelecki

V KADENCJA (28.03.2008 - 2012)

 

 

 

tkaczyk
Tkaczyk Stanisław

Przewodniczący
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań

 
niechoda
Niechoda Zygmunt
V-ce przewodniczący
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Współpracy Międzynarodowej
szwoch
Szwoch Wojciech

Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja
Sp. z o.o.

strzelecki
Strzelecki Tomasz
Sekretarz
Redakcja "Problemy Jakości"
wawak
Wawak Tadeusz

Zakład Ekonomii Stosowanej
Uniwersytet Jagieloński
cholewicka-gozdzik
Cholewicka-Gożdzik Krystyna

Centrum Informacji Menadżera
czechowski
Czechowski Jan

F&M&K Sp. z o.o.
dendura
Dendura Kazimierz

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
henrykowski
Henrykowski Wojciech

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
maleszka
Maleszka Alicja

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Instytut Towaroznastwa
mazan
Mazan Waldemar

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
walczak
Walczak Marek

Urząd DOzoru Technicznego
lisiecka
Lisiecka Krystyna

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
recha
Recha Mirosław

Krajowa Izba Gospodarcza
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości
skrzypek
Skrzypek Elżbieta

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
szpineter
Szpinter Jerzy

Zakłady Wytwórcze Sprzetu Sieciowego BELOS S.A.
 kwintowski
Kwintowski Andrzej Maciej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Mechatroniki