Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 


 
ANKIETA AKTUALIZUJĄCA DANE CZŁONKACzłonkostwo w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000

Siłę i cel istnienia Klubu stanowią jego Członkowie, zwłaszcza rzeczywiści. Są nimi organizacje państwowe i prywatne, duże i małe, organizacje różnych branż. Każdy z członków rzeczywistych Klubu reprezentowany jest przez swojego upoważnionego przedstawiciela. Przeważnie jest to osoba odpowiedzialna za system zarządzania - system zarządzania jakością, zintegrowany system zarządzania. Jest to zazwyczaj pełnomocnik ds. systemu / przedstawiciel kierownictwa.

Od początku istnienia istnienia Klubu struk­tura branżowa i liczebna Klubu zmieniała się. Nastąpiły gruntowne przemiany w naszym życiu gospodarczym i po­litycznym, wiele organizacji, będących członkami Klubu, niegdyś potężnych, przestało istnieć, inne podzieliły się, zmieniając swój status, czasem gruntownie.

Historia Klubu nakłada się ściśle na te przemiany, które dotyczą każdego z nas osobiście ...

Członkostwo rzeczywiste wiąże się z wieloma uprawnienia­mi i możliwościami korzystania ze wszystkich form życia klubowego. To przedstawiciele członków rzeczywistych zarządzają Klubem.

Każdy członek rzeczywisty Klubu ma czynne i bierne pra­wo wyborcze do władz Klubu, bierze udział w Walnych Zgromadzeniach, które są najwyższą władzą Klubu.

Korzysta z seminariów szkoleniowych, sympozjów na zasadach zminimalizowanych kosztów, w tym dofinanso­wywanych w ramach składki członkowskiej, może również uczestniczyć w innych formach działalności merytorycz­nej, jak np. w pracach sekcji i komisji. Otrzymuje wydaw­nictwa tematyczne klubowe oraz pozyskiwane przez Klub na zasadach współpracy z innymi organizacjami.

Klub utrzymuje się ze składek członków rzeczywistych, dlatego obowiązkiem każdego członka Klubu jest bieżą­ce wpłacanie składek członkowskich uchwalonych, przez Walne Zgromadzenie Klubu. Aktualnie obowiązuje skład­ka uchwalona w 1996 roku.

Drugi rodzaj członkostwa w Klubie - to Członkowie wspierający. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz organizacje, które najczęściej są organizacja­mi małymi.

Członkowie wspierający uczestniczą w Walnych Zgroma­dzeniach z głosem doradczym.

Mogą korzystać ze wszystkich form życia klubowego, w tym uczestniczyć w seminariach szkoleniowych, sympozjach, w pracach sekcji i komisji, ale na innych zasadach, aniżeli pierwszy przedstawiciel członka rzeczywistego.

Każdy numer członkowski jest nadawany w Klubie tylko raz, co oznacza, że blisko 900 organizacji w historii Klubu podjęło współpracę i wzięło udział w życiu klubowym. Obecnie Klub liczy ok. 230 członków rzeczywistych i wspie­rających, którzy swoim zaangażowaniem dają życie Klubowi i są adresatami działań władz Klubu.