Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2020 » 29.09.2020 - XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000 - on-line

Warszawa, 28.08.2020 r.

L.dz. 19/PF/2020

 

 XXX WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

29 września 2020 r.

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

29 września 2020 r. o godz. 10:45 – I termin, o godz. 11.00 – II termin

XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

 

Walne Zgromadzenie zostanie zorganizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem trybu głosowana drogą elektroniczną przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

(Zgodę na wprowadzenie takiego trybu wyrazili Członkowie Rzeczywiści Klubu w trybie głosowania internetowego)

 

Rejestracja uczestników godz. 09.30 – 10:45

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Wystąpienia zaproszonych gości.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Informacja o  wprowadzeniu zamiany do Regulaminu Klubu PF ISO 9000

Uzupełnienie pkt 7 § 12Regulaminu Klubu o punk 7.4.:

7.4.  Walne Zgromadzenie może być zorganizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem trybu głosowana drogą  elektroniczną przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od Zarządu Klubu PF ISO 9000 jak np. powódź, klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka, pandemie/epidemie, niestabilność polityczna, zamieszki, terroryzm itp.

7.Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2019.

8.Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

10.Dyskusja.

11.Podjęcie uchwał.

12.Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.

13.Wybory nowych władz Klubu.

13.1. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

13.2. Głosowanie na Prezesa.

13.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Klubu PFISO 9000  na VIII kadencję.

13.4. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Zarządu VIII kadencji Klubu PF ISO 9000.

13.5. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000 na VIII kadencję.

13.6. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

13.7. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Zarządu Klubu PF ISO 9000.

13.8. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Klubu PF ISO 9000
           na VIII kadencję.

13.9. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

13.10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000.

13.11. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
            Klubu PF ISO 9000 na VIII kadencję.

14.Kierunki Programowe działalności Klubu w 2020 r.

15.Dyskusja.

16.Wolne głosy i wnioski.

17.Przyjęcie Uchwał i Wniosków XXX Walnego Zgromadzenia.

Udział Członka honorowego, pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego - upoważnionych do podejmowania decyzji oraz Członka wspierającego - z głosem doradczym, podczas XXX Walnego Zgromadzenia jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie Karty uczestnictwa do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 mailem:

e-mail: wz@pfiso9000.pl

do dnia 18.09.2020 r.

na podany w Karcie Uczestnictwa mail zostaną przesłane informację dotyczące sposobu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym dotyczące sposobu głosowania.