Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 16.04.2015 - XXV WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Serock

Warszawa, 09.03.2015 r.

L.dz. 27/PF/2015

 XXV WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

Serock pod Warszawą, 16 kwiecień 2015 r.

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 13 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

16 kwiecień 2015 r. o godz. 16.30 – I termin, godz. 16.45 – II termin

XXV Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

które odbędzie się w Serocku pod Warszawą
w Centrum konferencyjno-szkoleniowym Nicola, ul. Wyzwolenia 61, 05-140 Serock pod Warszawą

http://www.cksnicola.pl/

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Wystąpienia zaproszonych gości.

5.       Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.

6.       Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2014.

7.       Sprawozdanie finansowe za rok 2014.

8.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9.       Zmiany do Regulaminu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

10.    Kierunki Programowe działalności Klubu w 2015 r.

11.    Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2015 r.

12.    Dyskusja.

13.    Wolne głosy i wnioski.

14.    Przyjęcie uchwał i wniosków XXV Walnego Zgromadzenia.

Godz. 10:00 wyjazd autokaru z parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki (szczegóły będą przesłane w potwierdzeniach).

Rejestracja uczestników godz. 10.00 – 11.00  i 16.00 – 16.30.

13.00 –  14.00 – Obiad.

20.00 – Kolacja integracyjna. 

XXV Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 będą towarzyszyć dwa wydarzenia:

1)       W dniu 16.04.2015 r. w godz. 11.00 – 16.00„Złoto pustyni” gra strategiczna dla menedżerów ucząca określania celów, ich osiągania oraz podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych.

2)       W dniu 17.04.2015 r. szkolenie „Dobre zarządzanie – Nowe wyzwania”, które odbędzie się w godz. 9.00 – 13.15. Tutaj: Program szkolenia.pdf

Projekt Regulaminu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 został przesłany tradycyjną pocztą. 

W przypadku ewentualnych uwag do projektu Regulaminu istnieje możliwość przesłania ich na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2015r. Brak odpowiedzi oznacza akceptację przesłanej propozycji.

Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego w XXV Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego
do podejmowania decyzji jest nieodpłatny, udział drugiej osoby – przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z załączoną tabelą opłat.

Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2014 r.

Tutaj: PROGRAM RAMOWY.pdf

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie karta _uczestnictwa_2015.doc do Sekretariatu Klubu
PF ISO 9000 faxem pod numer 22 46 45 556 lub mailem: e-mail: pfiso@pfiso9000.plnajlepiej do dnia 03.04.2015 r.

 Z poważaniem

Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas

Prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000