Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2018 » 13.04.2018 XXVIII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Katowice

Warszawa, 14.03.2018 r.

L.dz. 10/PF/2018

 

XXVIII WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

 Katowice, 13 kwietnia 2018 r.

 Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

13 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30 – I termin, godz. 11.45 – II termin

XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

które odbędzie się w Katowicach
w Głównym Instytucie Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Rejestracja uczestników godz. 10.30 – 11.30 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Zmiany do Regulaminu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
 10. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2018 r.
 11. Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2018 r.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Przyjęcie uchwał i wniosków XXVIII Walnego Zgromadzenia.

13.15-14.00 – Lunch

14.00-15.30 – Seminarium

„Zarządzanie procesowe w aspekcie integracji systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem
 zmian w normie ISO 45001”

16.00 – Zakończenie seminarium i wyjazd uczestników

Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego w XXVIII Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego
do podejmowania decyzji oraz seminarium jest nieodpłatny, udział drugiej osoby – przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z załączoną tabelą opłat. Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2017 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA do Sekretariatu
Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer 22 842 54 21 lub mailem e-mail: wz@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 06.04.2018 r.

Do pobrania:

1) 10_2018_informacja WZ Klubu PF ISO 9000_13.04.2018.pdf

2) Karta uczestnictwa WZ 2018.doc

3) Zmiany do Regulaminu Klubu.pdf

Informujemy, iż każdy z Członków Klubu, podczas Walnego Zgromadzenia ma możliwość przekazania uczestnikom Walnego Zgromadzenia materiałów promocyjnych dot. Państwa organizacji oraz wystawienia rollapu.