W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

KLUB PF ISO 9000 » Zarząd Klubu

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Wyborcze spośród przedstawicieli członków rzeczywi­stych, na czteroletnią kadencję, jako organ zarządza­jący i wykonawczy. Zarząd ustala kie­runki i formy działania Klubu, powołuje Radę Pro­gramową, kształtuje strukturę organizacyjną Klubu przez powoływanie sekcji branżowych i regionalnych oraz komisji problemowych.

Do kompetencji Zarządu należy m.in. podejmowanie decyzji o przyjęciu, zawieszeniu i skreśleniu członków Klubu- rzeczywistych i wspierających oraz inicjowanie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze.

Wśród głównych zadań Zarządu należy wymienić:
- opracowanie i realizacja planu pracy Klubu,
- nadzór i wsparcie prac Sekcji i Komisji,
- organizacja działalności informacyjnej i promocyjnej,
- organizacja Walnych Zgromadzeń Klubu,
- realizacja planu rzeczowo-finansowego

Zarząd spotyka się regularnie na zebraniach, podczas których podejmuje Uchwały zgodnie z Regulami­nem, na bieżąco współpracuje z Sekretariatem Klubu i utrzymuje komunikację mailową we wszystkich kwe­stiach tego wymagających.

Organizację prac Zarządu określa Regulamin Klubu.

ZARZĄD KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000  VII Kadencji:

Lp.

Imię i Nazwisko

Nr Członkowski

Funkcja
w Zarządzie

Firma

Kontakt

1.

Dr hab. inż.

Marek Roszak

Czł. rz. nr 830

Prezes Zarządu

Politechnika Śląska,
Wydział Mechaniczny Technologiczny,
Instytut Materiałów Inżynierskich
i Biomedycznych

Tel. +48 32 237 29 23
Fax: +48 32 2372281

e-mail: marek.roszak@pfiso9000.pl

2.

Inż.

Tadeusz Glazer

Czł. honorowy nr 1

Wiceprezes,

Mazowiecka Nagroda Jakości

Członek honorowy

Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Tel. 664 912 548

e-mail: tadeusz.glazer@pfiso9000.pl

3.

Mgr

Renata Adamczyk-Nowak

Czł. rz. nr 818

Rezygnacja 05.04.2017 r.

Koordynator ds. promocji Klubu – strona internetowa

Fundacja „Indygo”. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury

 

4.

Mgr inż.

Henryk Dębski

Czł. rz. nr 318

Koordynator ds. spełnienia wymagań GIODO
oraz webinariów

Instytut Badań
i Rozwoju  Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Tel. +48 33 813 04 63;
Fax. +48 33 812 50 38

e-mail: henryk.debski@pfiso9000.pl

5.

Mgr inż.
Leszek Krawczyk

Czł. rz. nr 726

Koordynator ds. nadzorowania zmian aktów prawnych i norm z zakresu zarządzania

KGHM CUPRUM
sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Tel. 605 070 301,

+48 71 7812283

e-mail: leszek.krawczyk@pfiso9000.pl

6.

Mgr inż.

Jadwiga Majcher

Czł. rz. nr 816

Sekretarz Klubu

Biuro Konsultingowo-Inżynierskie
"G i M-Bumark" Jerzy Gortat i Janusz Majcher

Tel./fax. +48 42 659 49 34

e-mail: jadwiga.majcher@pfiso9000.pl

7.

Mgr inż.

Marek Rusek

Czł. rz. nr 848

Rezygnacja 17.01.2017 r.

Przewodniczący Komisji Pełnomocników

Katowicki Holding Węglowy S.A.

 

 

8.

Mgr inż.
Edyta Słupecka

Czł. rz. nr 170

Skarbnik Klubu 

Instytut Lotnictwa

Tel. +48 22 188 37 62

e-mail: edyta.slupecka@pfiso9000.pl

9.

Mgr

Elżbieta Stefaniak

Czł. rz. nr 857

Koordynator ds. współpracy z członkami Klubu – nadzór nad bazą członków

B&L Elżbieta, Danuta, Arkadiusz STEFANIAK Spółka Cywilna

 

 

Tel. +48 22 781 25 01

e-mail: elzbieta.stefaniak@pfiso9000.pl

 10.

Mgr inż.

Katarzyna Szczepek-Wcisło

Czł. rz. nr 212

Koordynator ds. opracowania strategii rozwoju Klubu

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Tel. +48 12 631 74 57

e-mail:

katarzyna.szczepek-wcislo@pfiso9000.pl

 11.

Mgr inż.
Grażyna Żarlicka

Czł. rz. nr 773

Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych oraz Sekcji Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, KT6

Loxxess Polska
Sp. z o.o.

 

Tel. 502716 405, + 48 22 392 48 60

e-mail: grazyna.zarlicka@pfiso9000.pl