W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2013 » XXIII WALNE ZGROMADZENIE KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 Łódź, 11 marca 2013r.

XXIII WALNE ZGROMADZENIE KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 Łódź, 11 marca 2013r.

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 13 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

11 marca 2013 r. o godz. 15:00 - I termin, godz. 15:30 -II termin

XXIII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

które odbędzie się w Łodzi w Ośrodku Wypoczynkowo-Hotelowym Prząśniczka
ul. Studencka 20/24
www.przasniczka.eu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2012.
  7. Sprawozdanie finansowe za rok 2012.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  9. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2013 r.

10. Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2013.

11. Dyskusja.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Przyjęcie uchwał i wniosków XXIII Walnego Zgromadzenia.

 

11.00 - 13.30 - zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem temat "Fenomen Łodzi Wielokulturowej".

Rejestracja uczestników godz. 13.30-14.30.

14.30 - Obiad.

20.00 - Kolacja integracyjna.

Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyć będzie seminarium szkoleniowe "Jakość - nowe wyzwania", które odbędzie się 12.03.2013 r. w godz. 9.00 ? 13.00. W tym miejścu szczegółowy program.

W tym miejscu: Ramowy program Walnego Zgromadzenia i seminarium.

Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego w XXIII Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji jest nieodpłatny, udział drugiej osoby ? przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z tabelą opłat.

Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2012 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA (w załączeniu)
do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer (22) 46 45 556 lub mailem (e?mail: pfiso@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 28.02.2013 r.