W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

KLUB PF ISO 9000 »  Współpraca z organizacjami zewnętrznymi

1)    POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
Prowadzone są wspólne działania na rzecz rozpowszechniania i rozwoju krajowego systemu oceny zgodności. W działaniach tych Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 odgrywa znaczącą rolę informacyjno-promocyjną.

2)     POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
Na mocy porozumienia między PCA a Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000, które zostało podpisane dnia 28.04.2003 roku utrzymywana jest
w dalszym ciągu stała współpracy z PCA.
Przedstawiciele PCA - na nasze zaproszenie - uczestniczą w naszych spotkaniach i prezentują ważne dla członków Klubu informacje i tematy.
Obecnie członkiem Rady ds. Akredytacji jest Wiceprezes Klubu Pan Tadeusz Glazer.

Projekty dokumentów przekazane członkom Rady do opinii:

1)projekt dokumentu DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014_68_UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014_29_UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych.pdf

2)projekt dokumentu DAB-15 Akredytacja laboratoriów wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem - (projekt wydania 1 z 27.07.2016 r.)..pdf

3)projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt wydania 1 z 27.07.2016 r.)..pdf

3)    POLSKIE KOMITET NORMALIZACYJNY
Współpraca z PKN utrzymywana jest ciągle i systematycznie.
Pani E.Krodkiewska-Skoczylas - Honorowy Prezes Klubu oraz Pani Grażyna Żarlicka - Członek Zarządu pracują w Komitecie Technicznym (KT 6),  który ustanawia najważniejsze dla działalności Klubu normy, szczególnie z obszaru zarządzania jakością.
Współpraca z PKN przejawia się również udziałem przedstawicieli PKN i prezentacją tematycznych referatów podczas konferencji Klubu.
W 2009 r. zostało zorganizowane przez PKN przy współpracy z Klubem PF ISO 9000 "I ogólnopolskie seminarium normalizacyjne". Przygotowany został na seminarium i wygłoszony przez prezes Klubu referat pt. "Przestrzeń norm ISO 9000".

4)    Komitet POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
Klub jest współorganizatorem Polskiej Nagrody Jakości.
Pani Elżbieta krodkiewka - Skoczylas - Honorowy Prezes Klubu jest członkiem Prezydium (wiceprzewodniczącą) Komitetu PNJ, a jednocześnie członkiem Zespołu Sędziów.
Również członkami Prezydium są dwaj wiceprezesi Zarządu Klubu, jeden z nich jest wiceprzewodniczącym Komitetu, drugi przewodniczącym Zespołu Sędziów. Sekretarz Zarządu Klubu jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. oceny organizacji publicznych.
Również wielu innych przedstawicieli Klubu z pełnym zaangażowaniem uczestniczy w pracach Komitetu PNJ.

W 2009 r. Klub POLSKE FORUM ISO 9000
otrzymał
Polską Honorową Nagrodę Jakości


W 2009 r. z inicjatywy i na wniosek Zarządu Klubu PF ISO 9000 została ustanowiona dodatkowa kategoria PNJ "Znakomity Pełnomocnik systemów zarządzania".

Zapraszamy członków Klubu do udziału w konkursie.
To do Was dedykowana była nasza inicjatywa.


5)    Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Uczestniczymy wzajemnie w spotkaniach organizowanych przez każdy z Klubów. Członkowie każdego z Klubów korzystają ze zniżek w opłatach za udział w konferencjach i sympozjach organizowanych przez drugi Klub.


6)    Stowarzyszenie Klub POLSKIE FORUM ISO 14000
Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 podejmuje współpracę ze Stowarzyszeniem Klub POLSKIE FORUM ISO 14000.
Informujemy się wzajemnie o sympozjach, konferencjach i seminariach, w których mogą uczestniczyć członkowie obu organizacji.
Mamy nadzieję na dalszy rozwój tej współpracy z korzyścią dla obu naszych organizacji.


8)    WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Współpraca z różnymi organizacjami i jednostkami podejmowana jest zarówno z inicjatywy członków władz Klubu jak również z inicjatywy organizacji i jednostek, w tym jednostek Wyższych Uczelni, które widzą potrzebę i celowość współpracy z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000.
Na życzenie i z inicjatywy redakcji niektórych wydawnictw utrzymujemy stały kontakt udzielając okolicznościowych wywiadów i prezentując aktualne informacje. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym Wydawnictwem.
W trakcie uroczystości wręczania certyfikatów systemów zarządzania, na które przedstawiciele Klubu są zapraszani lub, w których uczestniczą a także w trakcie okazjonalnych spotkań jak również prowadzonych wykładów, seminariów i szkoleń związanych z problematyką znajdującą się w obszarze działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 prowadzimy informację o tej działalności, oraz sprzedawane są wydawnictwa Klubu.