W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEKCJE / KOMISJE KLUBU » Sekcja Jednostek Certyfikujących Systemy

budowa_art

 

Rozwój rynku usług certyfikacji systemów zarządzania

W listopadzie 2008 r. powstała Sekcja Jednostek
Certyfikujących systemy zarządzania.

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, realizując
uchwałę Walnego Zgromadzenia  przedstawicieli Członków
Klubu, zainicjował tę działalność w celu "określenia możliwości,
sposobów oraz zainspirowania do wspólnych działań
uświadamiających organizacjom wartość i potrzebę certyfikatu".
Celem nadrzędnym, ustalonym przez Walne Zgromadzenie jest
"Podniesienie rangi wartości certyfikatu ISO 9001 oraz certyfikatów
innych systemów zarządzania a także zaufania do certyfikatu".

Działalność Sekcji rozpoczęła się w 2009 roku.
Sekcja realizuje swoją działalność poprzez spotkania członków Sekcji dotyczące
następujących tematów:
- przedstawianie stanowiska w imieniu jednostek certyfikujących systemy zarzadzania (jako strony zainteresowanej) do zmian akredytacyjnych opracowywanych przez Polskie Centrum Akredytacji, przed podjęciem decyzji o formie i dacie ich wprowadzenia,

- ujednolicanie podejścia do auditowania, w tym interpretacji wymagań ISO 9001 podczas spotkań związanych z ujednoliceniem podejścia
do wymagań certyfikacyjnych,
- pomiary rynku i poprawy jakości konkurencji pomiędzy organizacjami certyfikującymi systemy, w tym występowanie do krajowej jednostki akredytacyjnej z wnioskami dotyczącymi nowych programów akredytacji,

Określonym - w wyniku działalności - Celem strategicznym Sekcji jest:
"rozwój kompetentnych usług certyfikacji systemów zarządzania w Polsce".

Realizacja tego celu odbywa się przez realizację celów cząstkowych w obszarach:
- relacje z krajową jednostką akredytacyjną,
- relacje pomiędzy uczestnikami rynku,
- relacje z klientami,
- edukacja w zakresie jakości oraz promocja jakości i dobrych praktyk zarządzania.

Kluczowym czynnikiem rozwoju rynku będzie odwrócenie trendu deprecjacji certyfikatów
potwierdzających zgodność systemów zarządzania z międzynarodowymi dokumentami odniesienia.

Sekcja podjęła współpracę z PCA poprzez:
- spotkania z przedstawicielami PCA nt. programów akredytacji oraz interpretacji wymagań PCA co do funkcjonowania jednostek certyfikujących systemy i jednostek notyfikowanych;
- opiniowanie projektów dokumentów (modyfikacja DAC-17, zmiany w normie ISO/IEC 17021).

Sekcja staje się forum wymiany doświadczeń jednostek certyfikujących, mimo, że stanowią one dla siebie konkurencję. W tym aspekcie działalność Sekcji nie ma odpowiednika w kraju, a i zagraniczne wzory i przykłady trudno zidentyfikować...

 

W 2014 r. odbyło się spotkanie sekcji w czasie spotkania Sekcji w trakcie XXIV Walnego zgromadzenia członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 w Katowicach. Przewodniczący Sekcji - Pan Witold Pokora podsumował i rozliczył działalność Sekcji oraz podziękował za dotychczasowa współpracę, z dniem 03.04.2014 r. zrezygnował z funkcji Przewodniczącego.
Do czasu wybrania nowego Przewodniczącego funkcję tą pełni zastępca przewodniczącego Pan Tadeusz Glazer.
Najbliższe spotkanie Sekcji planowane jest w dniu 20.05.2014 r.

 

kontakt

Sekcja Jednostek Certyfikujących

Przewodniczący Sekcji: dr inż Witold Pokora

Centrum Certyfikacji Jakości

tel. +48 261 839 630

witold.pokora[at]ccj.wat.edu.pl