Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

KLUB PF ISO 9000 » Rada Programowa

Rada Programowa Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 jest ciałem doradczym Zarządu Klubu, powoływa­nym przez Zarząd. Do Rady Programowej są po­woływani eksperci różnych branż jako doradcy w zakresie kształtowania programu działania Klubu.

Kadencja Rady Programowej jest czteroletnia, tak jak Zarządu Klubu. Zadaniem Rady Programowej jest inspirowanie tematyki działań merytorycznych Klubu oraz opiniowanie wybranych zagadnień, wg potrzeb określanych przez Zarząd i Prezesa.

Rada Programowa jest uprawniona do wnioskowa­nia do Zarządu we wszelkich sprawach przedsięwzięć dla realizacji celów Klubu


RADA  PROGRAMOWA
KLUBU  POLSKIE  FORUM  ISO  9000

VI KADENCJA (2012 - 2016)

Zarząd Klubu VI kadencji, wybrany w marcu 2012 r. podczas Walnego Zgromadzenia, podobnie jak w poprzednich kadencjach, zaprosił do udziału w Radzie Programowej ekspertów, wszyscy zaproszenie przyjęli. Skład Rady Programowej jest następujący:

 • Dr inż. Janusz B. Berdowski, prof. nzw. -  przemysł spożywczy, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Tadeusz Borys - Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, filia w Jeleniej Górze,
 • Prof. dr hab. Marek Bugdol - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Kraków,
 • Inż. Tadeusz Glazer - prezes Polskiego Stowarzyszenia Jakosci Zarządzania POLISOLAB,
 • Dr inż. Wojciech Henrykowski - PrezesPolskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Romuald Kolman - Gdańsk,
 • Dr inż. Andrzej Maciej Kwintowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Instytut Technologii Mechanicznej,
 • Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Prof. dr hab. Alicja Maleszka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości,
 • Mgr inż. Waldemar Mazan V-ce PrezesKonfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Warszawa,
 • Dr Zygmunt Niechoda - Doradca Prezesa Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego, wieloletni Dyrektor Wydział Współpracy Międzynarodowej PKN, Warszawa,
 • Dr inż. Mirosław Recha - Dyrektor SekretariatuKonkursu Polskiej Nagrody Jakości, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Lublin,
 • Mgr Tomasz Strzelecki - Redaktor Naczelny?Problemów Jakości?, Warszawa,
 • Dr inż. Jerzy Szpineter -  wieloletni prezesZakładów Wytwórczych  Sprzętu Sieciowego BELOS S.A.Bielsko-Biała, laureat konkursu PNJ, indywidualnie laureat konkursu PNJ "Znakomity Przywódca",
 • Mgr inż. Jerzy Szymański - Dyrektor GeneralnyGórka Cement sp. z o. o., Trzebinia,
 • Prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk - Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Opakowań, Warszawa, Politechnika Warszawska,
 • Mgr inż. Marek Walczak - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wawak - Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków, wieloletni wiceprezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Przez 20 lat pracami Rady Programowej kierował prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk. Klub zawsze mógł liczyć na wsparcie, promocję i inspirację kierunków działalności. Uznając to ogromne zaangażowanie, Zarząd Klubu podjął decyzję o przyznaniu Panu Profesorowi tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

W dniu 17 grudnia 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej. Ponieważ, jak wspomniano wyżej i zgodnie z Regulaminem Klubu, Rada Programowa jest ciałem doradczym Zarządu, w spotkaniu z Radą Programową uczestniczyli członkowie Zarządu Klubu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej - oczywiście w miarę własnych możliwości czasowych.

Podczas spotkania wybrane zostały osoby kierujące pracami Rady:

Przewodniczący Rady - dr Zygmunt Niechoda

Wiceprzewodniczący - dr inż. Janusz B. Berdowski

Sekretarz Rady - mgr Tomasz Strzelecki

 

 

V KADENCJA (28.03.2008 - 2012)

 

 

 

 

 

tkaczyk
Tkaczyk Stanisław

Przewodniczący
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań

 
niechoda
Niechoda Zygmunt
V-ce przewodniczący
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Współpracy Międzynarodowej
szwoch
Szwoch Wojciech

Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja
Sp. z o.o.

strzelecki
Strzelecki Tomasz
Sekretarz
Redakcja "Problemy Jakości"
wawak
Wawak Tadeusz

Zakład Ekonomii Stosowanej
Uniwersytet Jagieloński
cholewicka-gozdzik
Cholewicka-Gożdzik Krystyna

Centrum Informacji Menadżera
czechowski
Czechowski Jan

F&M&K Sp. z o.o.
dendura
Dendura Kazimierz

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
henrykowski
Henrykowski Wojciech

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
maleszka
Maleszka Alicja

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Instytut Towaroznastwa
mazan
Mazan Waldemar

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
walczak
Walczak Marek

Urząd DOzoru Technicznego
lisiecka
Lisiecka Krystyna

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
recha
Recha Mirosław

Krajowa Izba Gospodarcza
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości
skrzypek
Skrzypek Elżbieta

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
szpineter
Szpinter Jerzy

Zakłady Wytwórcze Sprzetu Sieciowego BELOS S.A.
 kwintowski
Kwintowski Andrzej Maciej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Mechatroniki