W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

KLUB PF ISO 9000 » Rada Programowa

Rada Programowa Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 jest ciałem doradczym Zarządu Klubu, powoływa­nym przez Zarząd. Do Rady Programowej są po­woływani eksperci różnych branż jako doradcy w zakresie kształtowania programu działania Klubu.

Kadencja Rady Programowej jest czteroletnia, tak jak Zarządu Klubu. Zadaniem Rady Programowej jest inspirowanie tematyki działań merytorycznych Klubu oraz opiniowanie wybranych zagadnień, wg potrzeb określanych przez Zarząd i Prezesa.

Rada Programowa jest uprawniona do wnioskowa­nia do Zarządu we wszelkich sprawach przedsięwzięć dla realizacji celów Klubu


RADA  PROGRAMOWA
KLUBU  POLSKIE  FORUM  ISO  9000

 

VI KADENCJA (2016 - 2020)

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DANE

1.

prof. dr hab. inż.
Stanisław Tkaczyk

Honorowy Przewodniczący Rady Programowej

Politechnika Warszawska

Wydział Zarządzania,

Zakład Kwalitologii Kierownik Zakładu

Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

2.

drinż.
Zygmunt Niechoda
Przewodniczący Rady

Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

3.

prof. nadz. dr  inż
Janusz Berdowski

Przewodniczący Sekcji Przemysłu Spożywczego Klubu PF ISO 9000

Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

4.

Tamara Borkowska

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

5.

dr hab. prof. UE.

Alicja Maleszka

Uniwersytet Ekonomiczny

Wydział Towaroznawstwa  

6.

dr inż.
Wojciech Henrykowski

Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

7.

dr inż.

Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas

Prezes Honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

 

8.

dr  inż.

Andrzej Maciej Kwintowski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

9.

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes FSNT-NOT

10.

mgr  Waldemar Mazan

 

Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości    

11.

dr inż.

Witold Pokora

Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości

12.

dr inż.

Tomasz Henryk Schweitzer

Prezes  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

13.

prof. dr hab.

Tadeusz Sikora

Kierownik Katedry Zarządzania Jakością

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14.

prof. dr hab.

Elżbieta Skrzypek

 

Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny

15.

Janusz Wieczorek

Telewizja Polska S.A.

16.

Małgorzta Wierzbicka

Redaktor naczelny Redakcja „Problemy Jakości”

17.

Józef Wierzbicki

JW. CONSULTING Józef Wierzbicki

18.

Andrzej Ziółkowski

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego