W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Oferta szkoleniowa POLISOLAB

1) Oferta na pomoc doradczą


Oferta obejmuje:

  • Wdrażanie systemów zarządzania -  począwszy od analizy, poprzez opracowanie dokumentacji, audity i przeglądy zarządzania;
  • Utrzymanie i nadzorowanie systemów zarządzania: aktualizacja dokumentacji, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania;
  • Przeprowadzanie niezależnych audytów zewnętrznych ( konsultacyjnych , np. przed audytem jednostki certyfikującej, u dostawców);
  • Prowadzenie działań doskonalących;
  • Nadzór nad systemem zarządzania po uzyskaniu certyfikatu;
  • Szkolenia dla kadry kierowniczej, pracowników, audytorów wewnętrznych i pełnomocników

Szczegóły oferty