W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

KLUB PF ISO 9000 » Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 jest organem kontroli wewnętrznej wybieranym przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków rzeczywistych Klubu. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

Podstawowym zadaniem Komisji jest nadzorowanie zgodności działań Klubu z planem rzeczowo-finasowym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 VII Kadencji:

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000:

Lp.

Imię i nazwisko

Firma

Kontakt

1.

Inż.

Joanna Gańko

czł. rz. nr 49

QM System – CERT

Tel./fax. +48 71 328 94 98

e-mail:

joanna.ganko@pfiso9000.pl

2.

Mgr

Rafał Kalinowski
czł. rz. nr 856

ICR POLSKA Sp. z o.o.

Tel. 794 204 444

e-mail:

rafal.kalinowski@pfiso9000.pl

3.

Mgr

Katarzyna Kulszewicz
czł. rz. nr 168

POLMO ŁOMIANKI S.A.

Tel. 727 021 281, +48 22 76 64 899

Fax: +48 22 76 64 814

e-mail:

katarzyna.kulszewicz@pfiso9000.pl

4.

Dr inż.

Marek Salerno-Kochan
czł. rz. nr  339

Katedra  Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

Tel. 692430090, +48 12 293 50 54;

Fax: +48 12 293 55 82

e-mail:

marek.salerno-kochan@pfiso9000.pl