W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

Podstawowe informacje o Klubie


Klub jest organizacją niezależną,
działającą na zasadach dobrowolności.

 

Klub wspiera i promuje krajowy system oceny zgodności,
a w szczególności: akredytacji, certyfikacji i badań.

 

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Od 1990 roku rozpoczęły się szkolenia, których wynikiem było uzyskanie upragnionego wówczas tytułu "Kandydata na kwalifikowanego auditora CBJW". Ich organizatorem w Szczyrku i Kozubniku Porąbce było Centralne Biuro Jakości Wyrobów i Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych RS NOT.

W trakcie organizowanych szkoleń wielu ich uczestników sygnalizowało potrzebę częstej wymiany doświadczeń, stałego doskonalenia się i lepszego dostępu do pełnej informacji z zakresu zarządzania jakością.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom trzy osoby:
- Andrzej OŻÓG - wówczas dyrektor Centralnego Biura Jakości Wyrobów,
- Jan LESZCZYŃSKI - Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz CBJW,
- Andrzej KISZCZAK - wówczas zastępca dyrektora Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych RS NOT,

postanowiły zainicjować działalność ułatwiającą wymianę doświadczeń, dostęp do rzetelnych informacji, działalność ułatwiającą wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach.

zalozyciele

Andrzej Ożóg      Andrzej Kiszczak      Jan Leszczyński


6 GRUDZIEŃ 1991
powstaje Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
jako wynik spontanicznego działania przedstawicieli ponad 100 przedsiębiorstw,
instytutów badawczych, wyższych uczelni, a także pewnej grupy osób fizycznych.

Inicjatywa ta urzeczywistniała się poprzez powołanie do życia dwóch Klubów:
- Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
- Klub Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB"

Spotkanie inauguracyjne działalność obu klubów odbyło się w 6 grudnia 1991 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Szerokie poparcie inicjatywy przez wszystkich zabranych, doprowadziło do zebrań założycielskich każdego z Klubów.

Zgromadzenie założycielskie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wybiera zarząd, którego Prezesem zostaje Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, która tą funkcję pełniła przez VI kadencji, do 2016 r.

Pierwszym prezesem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB" zostaje Jan Leszczyński.

Formalnego wsparcia udzieliło obu Klubom ODKT RS NOT co umożliwiło rozpoczęcie oficjalnej działalności, natomiast wsparcie merytoryczne oraz administracyjne ze strony CBJW, a później PCBC stało się dla Klubów podstawą istnienia.

Praktycznie od początku istnienia norm Klub jest liderem środowiska skupionego wokół grupy ISO 9000 w Polsce. Jest tym samym największą w Polsce, jedyną w Europie organizacją pozarządową zrzeszającą dostawców wyrobów i usług, zajmującą się wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów za­rządzania oraz oceną zgodności, w tym na podstawie postanowień norm ISO serii 9000.

Zmiany zewnętrzne rozszerzyły zakres zainteresowania i działalności Klubu, mimo że podstawą działalności były i są systemy zarządzania ja­kością według norm ISO 9000, ale w zmieniającym się podejściu do zastosowania tych norm.

Na początku swojej działalności Klub był jedynym do­starczycielem wiedzy o systemach jakości. Z biegiem czasu, gdy powstały jednostki certyfikujące, wyróżnił się swoją specyfiką.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 jako organizacja skupiająca przedstawicieli różnych podmiotów, także jednostek certyfikujących, ma spojrzenie na proces certyfikacji z różnych stron.

25 lat działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, kilkaset organizacji uczestniczących w życiu Klubu na przestrzeni lat, setki spotkań, sympozja, pub­likacje i wydawnictwa sprawiły, że Klub zdobył olbrzy­mi kapitał wiedzy i doświadczeń, wytworzył mechani­zmy pozwalające sprawnie korzystać z dorobku osób zaangażowanych i specjalizujących się we wszystkich obszarach systemów zarządzania.

Istniejące w Klubie Sekcje oraz Zarząd Klubu organi­zują cykle spotkań o różnorodnej tematyce, pokrywa­jącej się z potrzebami odbiorców, doskonalone zgod­nie z wymaganiami środowiska.

Członkowie rzeczywiści Klubu to organizacje, dla któ­rych normy ISO 9000 stanowią "preludium do zarzą­dzania", czyli są fundamentem doskonalenia organiza­cji, porządku organizacyjnego, określającym nie tylko obowiązki na poszczególnych stanowiskach, ale także uprawnienia i odpowiedzialności na wszystkich po­ziomach zarządzania. Tym samym Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 to doskonali partnerzy w biznesie, dbający o znajomość najnowszych podejść do zarządzania i doskonalenia procesów produkcyj­nych.

Członkowie Rzeczywiści Klubu ISO 9000 stanowią siłę i sens istnienia Klubu. Dzięki nim Klub się rozwija i stanowi platformę doświadczeń.

Rok 2009 przyniósł także doniosłe dla całego Klubu, osiągnięcie - uzyskanie POLSKIEJ HONO­ROWEJ NAGRODY JAKOSCI przyznanej Klubowi w XV edycji Polskiej Nagrody Jakości, za całą do­tychczasową działalność i za stałą współpracę przy prowadzeniu kolejnych konkursów, za udział eks­pertów z Klubu w ocenie organizacji startujących w Konkursie, za promocję Nagrody w życiu klubowym. Aktywność Klubu na rzecz konkursu jest oczywista, ponieważ PNJ to polskie wydanie co z tym związane, służy doskonaleniu zarządzania, a zatem budowaniu pozycji biznesowej zaangażowa­nych organizacji - czyli realizacji głównych celów ist­nienia Klubu.

Życie Klubu jest nieustannie nastawione na zmiany, w tym na zmieniające się potrzeby członków i sympa­tyków. Temu służą stale doskonalone formuły i tema­tyka spotkań - ich przegląd zamieszczamy na stronach wydawnictwa, które właśnie przekazujemy do Państwa rąk. Prezentujemy w nim dokonania Klubu, zamierze­nia, a także członków Klubu i jego władze. Zaintere­sowani będą mogli skorzystać z kontaktów, a wszyscy - z oferty poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń podczas planowanych spotkań.

Od momentu założenia Klubu wiele zdarzyło się w Pol­sce oraz w jej otoczeniu gospodarczym i politycznym, a wszystko miało przełożenie na życie Klubu.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 zrzesza jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, zainteresowane wymianą doświadczeń w zakresie doskonalenia biznesu w kontekście:

- jakości zarządzania,

- wdrażania, doskonalenia i rozwoju systemów zarządzania,

- systemu oceny zgodności.

Obszary dotychczasowej działalności Klubu POLSKIE FORUM  ISO 9000

Ciągły rozwój systemów zarządzania, systematycznie doskonalone metody i narzędzia stosowane w tych systemach są podstawą wymiany doświadczeń podczas spotkań klubowych. Tematyka i treści tych spotkań zmieniają się na przestrzeni lat. Zmieniają się również miejsca spotkań tak, aby ich uczestnicy mogli, choćby w niewielkim zakresie, poznawać różne miejsca, różne miejscowości w Polsce.

Z podejmowanych przez nas tematów spotkań, semi­nariów i sympozjów, w ostatnich latach znaczna ich część weszła do stałego kalendarza spotkań klubowych, rozszerzających wiedzę ich uczestników, umożliwiają­cych wymianę doświadczeń.

I tak w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000 można uczestniczyć w tematycznych cyklach seminariów/ sympozjów:
- Jakość w Biznesie,
- Doskonalenie funkcji przedstawiciela kierownictwa w systemach zarządzania,
- Metrologia w Systemach Zarządzania,
- Doskonalenie procesu auditowania,
- Ocena zgodności wyrobów budowlanych.
- Jakość i Bezpieczeństwo żywności.

Nie są to jedyne obszary naszego zainteresowania. W programie naszych działań były również i są w dal­szym ciągu, między innymi następujące:
- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
- Zintegrowane systemy zarządzania, 
- Rozwój systemów zarządzania, Doskonalenie syste­mów zarządzania
- Praktyczne aspekty zarządzania jakością
- Metody i narzędzia zarządzania jakością
- Etyka w biznesie

Zarząd klubu oraz poszczególne sekcje podejmują również współpracę merytoryczną z wieloma organi­zacjami w zakresie organizacji sympozjów, seminariów i konferencji, w których mogą uczestniczyć członkowie Klubu. Wymienić tu należy przede wszystkim:

Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie - organizowane przez szereg lat przez Zakład Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współorganizacji Klubu,

Quality - cykl konferencji organizowanych pod róż­nymi tytułami w każdym roku przez Zakład Ekonomi­ki Jakości i Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z udziałem przedstawicieli Klubu

Jakość wyrobów i usług w gospodarce rynkowej ­konferencje organizowane przez Katedrę Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współorganizacji Klubu,

Jakość w opiece zdrowotnej - Mazowieckie Forum Dyskusyjne - są to ogólnopolskie sympozja organi­zowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim - od kilku lat z udziałem Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Obszary działalności powstają w odpowiedzi na potrze­by i chęć zaangażowania organizacji członkowskich klubu, zwłaszcza członków rzeczywistych Klubu.

Klub prowadzi także działalność wydawniczą, aczkolwiek jej skala bardzo się zmieniła w ciągu ostat­nich pięciu lat. Komunikowanie się za pomocą środ­ków elektronicznych zapanowało w naszym otoczeniu wszechwładnie, również w Klubie. Internet z jego nieobliczalnymi możliwościami dostarczania informa­cji spowodował zmniejszenie zainteresowania dla sło­wa pisanego i drukowanego na papierze.

Stąd - my także ograniczyliśmy wydawanie naszych biuletynów FORUM JAKOŚCI, przechodząc na pub­likacje internetowe.

Czekamy na Państwa - naszych Członków - opinie w tej sprawie i, jeśli będzie to potrzebne, zareagujemy odpowiednio.

Tymczasem co miesiąc otrzymują Państwo przegląd wydarzeń pt "Co nowego w Klubie PF ISO 9000", na łamach "Problemów Jakości", wszystkie materiały z seminariów dwudniowych są drukowane dla wszyst­kich ich uczestników oraz członków Klubu.

W naszej działalności znaczne miejsce zajmuje współorganizacja konkursu PNJ stały udział naszych przedstawicieli oraz współpraca z organizacjami, których rola, w odniesieniu do systemów zarządzania i norm stano­wiących ich podstawę, jest zasadnicza.

Ponadto - spotykamy się wielokrotnie z inicjatywami kontaktów okazjonalnych - np. z okazji Dnia Jakości, udzielamy - na życzenie mediów i innych środowisk informacji, wydajemy opinie, przedstawiamy nasz punkt widzenia. Zasięganie opinii Klubu świadczy, że Klub jest rozpoznawalny.

Szczupłość miejsca ogranicza możliwość przedstawie­nia całego spektrum zaangażowania Klubu i działalno­ści na rzecz jego członków

Oczekujemy od Państwa informacji zwrotnych, co chcecie wiedzieć, jakimi problemami organizacji i zarządzania powinniśmy się zajmować, jakie nowe działania podjąć a również - w jakich miejscach i kiedy się spotykać. Oczekujemy również aktywności w dzia­łalności klubowej.

Aktualizujemy stronę internetową, gdzie jest również Forum dyskusyjne i skrzynka kontaktowa.

Uwagi prosimy kierować na nasz adres. Dziękujemy za wszystkie. Bez kontaktów nie ma życia w Klubie!

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000