W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Historia

Historia 

Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania "POLI­SOLAB" powstało w 2003 r. z inicjatywy Zarządów Klubów: POLSKIE FORUM ISO 9000 i Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Zostało zareje­strowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nume­rem 0000169295 w dniu 31 lipca 2003 r.

Decyzję o powstaniu Stowarzyszenia podjęły Zarządy Klubów na podstawie analizy uwarunkowań zewnętrz­nych funkcjonowania Klubów, na wspólnym posie­dzeniu w dniu 9 marca 2003 r. Stowarzyszenie zostało powołane w celu obsługi administracyjnej i finansowej oraz zapewnienia osobowości prawnej obu Klubom.

XIII Walne zgromadzenie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 w dniu 24 kwietnia 2003 r. podjęło uchwałę akceptującą powołanie Stowarzyszenia i przystąpienie do Stowarzyszenia całego Klubu jako członka wspierającego.

W związku z rezygnacją Klubu POLLAB z członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu POLISOLAB, które zajmowało się obsługą prawną, finansową i organizacyjną obu Klubów w dniu 26.06.2010 r. zostało podpisane porozumienie dot. wspólnego wynajmu pomieszczeń, opłaty za abonamenty telefoniczne, korzystania ze wspólnie zakupionych sprzętów, wynagrodzenia pracowników.

Klub POLLAB utworzył samodzielnie działające Stowarzyszenie.


Cele Stowarzyszenia POLISOLAB zostały określone w statucie. Są zbieżne z celami działalności Klubu:

Należą do nich:

1) rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi i rozpowszechnianiu podstaw oraz nowoczesnych narzędzi, technik, metod, procesów i systemów zarządzania,

2) popularyzowanie w społeczeństwie filozofii zarządzania i praktyk działania organizacji ukierunkowanych na najbardziej efektywne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, struktury organizacyjnej, procesów oraz jej materialnych zasobów, pozwalających na osiągnięcie celów istotnych dla organizacji i otoczenia,

3) integracja środowisk zajmujących się badaniami, pomiarami, jakością i systemami zarządzania,

4) prezentowanie i promowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia,

5) podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej kadry zajmującej się problematyką laboratoryjną, badań, jakości i zarządzania,

6) prezentowanie osiągnięć i promowanie działalności członków wspierających, w tym Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

7) pomoc organizacyjno-techniczna w działalności członków wspierających, w tym Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

 

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1) wszechstronne propagowanie podstaw kompleksowego zarządzania jakością oraz nowoczesnych metod, technik, koncepcji i systemów zarządzania,

2) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

3) organizowanie, rozwijanie i umacnianie działalności swoich oddziałów,  sekcji i kół,

4)  współdziałanie z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz innymi członkami wspierającymi.

5) współdziałanie z administracją państwową i samorządową wszystkich szczebli oraz organizacjami i instytucjami naukowymi, badawczymi, ekonomicznymi, handlowymi i technicznymi,

6) współdziałanie ze wszystkimi stowarzyszeniami i organizacjami społeczno-zawodowymi zajmującymi się problematyką laboratoryjną, badań, jakości i zarządzania w kraju i za granicą,

7) organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów i narad,

8) organizowanie i prowadzenie szkolenia członków i osób z innych organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

9) organizowanie konkursów oraz ustanawianie i przyznawanie nagród,

10) prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z wydawnictwami innych    stowarzyszeń lub organizacji,

11) popularyzację wśród społeczeństwa wiedzy o wartościach, potrzebach, pragnieniach
i oczekiwaniach dotyczących badań, jakości i zarządzania oraz o nowoczesnych metodach i technikach badawczo-pomiarowych a także o innowacjach organizacyjnych zarządzania drogą organizowania odczytów, spotkań dyskusyjnych, wystaw, filmów, ulotek informacyjnych itp.,

12) współpracę ze środkami masowego przekazu w celu promocji problematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia,

13) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną członkom, osobom i podmiotom zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia oraz organizowanie i prowadzenie rzeczoznawstwa stosownie do obowiązujących przepisów,

14) występowanie z inicjatywą tworzenia funduszy stypendialnych i innych form pomocy dla członków Stowarzyszenia,

15) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach wyróżniania i nagradzania członków Stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia w realizacji celów statutowych,

16) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

17) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.


Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu, zamieszczonego m.in. na stronie internetowej Klubu.

Podczas kolejnych Walnych Zebrań Wyborczych Człon­ków Polskiego Stowarzyszenia Jakości POLISOLAB dokonywany jest wybór władz Stowarzyszenia na kaden­cję trwającą 3 lata.

W dniu 16 października 2003 r. na I Walnym Zgromadzeniu Członków wybrano pierwsze Władze Stowarzyszenia.