W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.


 
ANKIETA AKTUALIZUJĄCA DANE CZŁONKACzłonkostwo w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000

Siłę i cel istnienia Klubu stanowią jego Członkowie, zwłaszcza rzeczywiści. Są nimi organizacje państwowe i prywatne, duże i małe, organizacje różnych branż. Każdy z członków rzeczywistych Klubu reprezentowany jest przez swojego upoważnionego przedstawiciela. Przeważnie jest to osoba odpowiedzialna za system zarządzania - system zarządzania jakością, zintegrowany system zarządzania. Jest to zazwyczaj pełnomocnik ds. systemu / przedstawiciel kierownictwa.

Od początku istnienia istnienia Klubu struk­tura branżowa i liczebna Klubu zmieniała się. Nastąpiły gruntowne przemiany w naszym życiu gospodarczym i po­litycznym, wiele organizacji, będących członkami Klubu, niegdyś potężnych, przestało istnieć, inne podzieliły się, zmieniając swój status, czasem gruntownie.

Historia Klubu nakłada się ściśle na te przemiany, które dotyczą każdego z nas osobiście ...

Członkostwo rzeczywiste wiąże się z wieloma uprawnienia­mi i możliwościami korzystania ze wszystkich form życia klubowego. To przedstawiciele członków rzeczywistych zarządzają Klubem.

Każdy członek rzeczywisty Klubu ma czynne i bierne pra­wo wyborcze do władz Klubu, bierze udział w Walnych Zgromadzeniach, które są najwyższą władzą Klubu.

Korzysta z seminariów szkoleniowych, sympozjów na zasadach zminimalizowanych kosztów, w tym dofinanso­wywanych w ramach składki członkowskiej, może również uczestniczyć w innych formach działalności merytorycz­nej, jak np. w pracach sekcji i komisji. Otrzymuje wydaw­nictwa tematyczne klubowe oraz pozyskiwane przez Klub na zasadach współpracy z innymi organizacjami.

Klub utrzymuje się ze składek członków rzeczywistych, dlatego obowiązkiem każdego członka Klubu jest bieżą­ce wpłacanie składek członkowskich uchwalonych, przez Walne Zgromadzenie Klubu. Aktualnie obowiązuje skład­ka uchwalona w 1996 roku.

Drugi rodzaj członkostwa w Klubie - to Członkowie wspierający. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz organizacje, które najczęściej są organizacja­mi małymi.

Członkowie wspierający uczestniczą w Walnych Zgroma­dzeniach z głosem doradczym.

Mogą korzystać ze wszystkich form życia klubowego, w tym uczestniczyć w seminariach szkoleniowych, sympozjach, w pracach sekcji i komisji, ale na innych zasadach, aniżeli pierwszy przedstawiciel członka rzeczywistego.

Każdy numer członkowski jest nadawany w Klubie tylko raz, co oznacza, że blisko 900 organizacji w historii Klubu podjęło współpracę i wzięło udział w życiu klubowym. Obecnie Klub liczy ok. 230 członków rzeczywistych i wspie­rających, którzy swoim zaangażowaniem dają życie Klubowi i są adresatami działań władz Klubu.