W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » Ankieta-udział w szkoleniach Klubu PF ISO 9000

2016-05-25 14:16

Szanowni Państwo,

Członkowie Klubu PF ISO 9000

Na 2016 rok Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, we współpracy z sekcjami oraz organizatorem technicznym niektórych szkoleń - BZJŚiBHP Sp. z o.o. zaplanował szkolenia jedno i wielodniowe. Chcielibyśmy poznać trafność przedstawionych propozycji i ich zgodność z potrzebami Państwa.

Prosimy, zatem, o wypełnienie Ankiety wskazując, którymi szkoleniami jest Pani/Pan jest zainteresowana/y i zamierza wziąć w nich udział.

Prosimy o uwagi odnośnie przedstawionych propozycji, a także o inne propozycje ze strony Państwa.