NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

STRONA GŁÓWNA » Ankieta - dojrzałość procesowa szpitali

2020-02-04 11:58

Szanowni Państwo!

            Analiza polskiego i światowego piśmiennictwa wskazuje, że kluczową determinantą zarówno jakości, jak i efektywności jest dojrzałość organizacji. Dominującym obszarem badawczym w tym zakresie jest dojrzałość, rozpatrywana w kontekście podejścia procesowego. Ma to niewątpliwie związek ze wzrostem zainteresowania wielu organizacji, w tym szpitali wdrażaniem standardów zarządzania jakością, w tym norm ISO.

            Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, jako instytucja, której jednym z celów jest  promowanie postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu i doskonaleniu systemów zarządzania, rekomenduje Państwu aktywny udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Panią dr Beatę Detynę, reprezentującą Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Pani Doktor swoje zainteresowania badawcze od lat skupia na problematyce zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej.

            Celem prowadzonych badań jest ocena poziomu dojrzałości procesowej polskich szpitali (według autorskiego modelu), a także weryfikacja hipotezy, że istnieje zależność pomiędzy dojrzałością procesową, a jakością usług medycznych. Wyniki badań zostaną wykorzystane w monografii habilitacyjnej (przy tym Autorka nie udostępni w niej nazw szpitali, zobowiązując się do poufności danych).

            Wszystkie szpitale, uczestniczące w badaniu ankietowym otrzymają opracowanie wyników badań (w wersji elektronicznej) – planowany termin to czerwiec 2020). Mamy nadzieję, że aktywne uczestnictwo w badaniu, poprzez wypełnienie formularza ankietowego, a także wnioski zawarte w końcowym opracowaniu korzystnie wpłyną na proces doskonalenia jakości w Państwa placówkach.

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety: https://forms.gle/ycxpDgHGBAdFEuai9 w terminie do 15.02.2020 r.

Rekomendacja Rektora prof. nadzw. Dr hab. Piotra Jurka.