W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » Ankieta - dojrzałość procesowa szpitali

2020-02-04 11:58

Szanowni Państwo!

            Analiza polskiego i światowego piśmiennictwa wskazuje, że kluczową determinantą zarówno jakości, jak i efektywności jest dojrzałość organizacji. Dominującym obszarem badawczym w tym zakresie jest dojrzałość, rozpatrywana w kontekście podejścia procesowego. Ma to niewątpliwie związek ze wzrostem zainteresowania wielu organizacji, w tym szpitali wdrażaniem standardów zarządzania jakością, w tym norm ISO.

            Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, jako instytucja, której jednym z celów jest  promowanie postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu i doskonaleniu systemów zarządzania, rekomenduje Państwu aktywny udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Panią dr Beatę Detynę, reprezentującą Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Pani Doktor swoje zainteresowania badawcze od lat skupia na problematyce zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej.

            Celem prowadzonych badań jest ocena poziomu dojrzałości procesowej polskich szpitali (według autorskiego modelu), a także weryfikacja hipotezy, że istnieje zależność pomiędzy dojrzałością procesową, a jakością usług medycznych. Wyniki badań zostaną wykorzystane w monografii habilitacyjnej (przy tym Autorka nie udostępni w niej nazw szpitali, zobowiązując się do poufności danych).

            Wszystkie szpitale, uczestniczące w badaniu ankietowym otrzymają opracowanie wyników badań (w wersji elektronicznej) – planowany termin to czerwiec 2020). Mamy nadzieję, że aktywne uczestnictwo w badaniu, poprzez wypełnienie formularza ankietowego, a także wnioski zawarte w końcowym opracowaniu korzystnie wpłyną na proces doskonalenia jakości w Państwa placówkach.

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety: https://forms.gle/ycxpDgHGBAdFEuai9 w terminie do 15.02.2020 r.

Rekomendacja Rektora prof. nadzw. Dr hab. Piotra Jurka.